"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Bezpłatne spotkanie informacyjne Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
16.10.2017.
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Wsparcie na podnoszenie kwalifikacji przedsiębiorców i ich pracowników”. Spotkanie odbędzie się 19 października 2017 r. (czwartek) w godz. 10.00-13.00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego ul. Cieszyńska 367 (sala szkoleniowa – II p.). 

 
Tematyka spotkania skupia się na wsparciu szkoleniowym w ramach usług rozwojowych (Poddziałania 8.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego WSL) – omówione zostaną  m.in.:
- główne założenia  Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych (szkolenia, studia podyplomowe, mentoring i coaching, doradztwo, e-learning) i możliwości ich dofinansowania (dofinansowanie do 80 % wartości usługi rozwojowej)
- koncepcja i funkcjonalność Bazy Usług Rozwojowych  
- procedura wnioskowania, rozliczenie usług rozwojowych oraz monitoring realizacji wsparcia.
 
 
Rekrutacja na stanowisko pracy
05.10.2017.

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska ogłasza nabór na stanowisko:

 

Specjalista ds. administracji i konkursów
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w wersji  papierowej osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, p.111 w terminie do dnia 11 października 2017 r. (do godz. 12.00) w  zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. administracji i konkursów ”
Po zakończeniu postępowania konkursowego informacja o wynikach podana będzie na stronie internetowej LGD.
 
Do pobrania:
 
 
Wyniki - Nabór na stanowisko pracy
05.10.2017.
 Działając w oparciu o Procedurę rekrutacji pracowników Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 informujemy, iż we wskazanym terminie do biura nie wpłynęły dokumenty aplikacyjne na stanowisko Specjalisty ds. administracji i konkursów w związku z czym nie zatrudniono pracownika.
 
Informacja o XXXV posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
02.10.2017.
Powołując się na § 12 Regulaminu Rady LGD Ziemia Bielska Stowarzyszenie LGD Ziemia Bielska zwołuje XXXV posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska w trybie nadzwyczajnym.
XXXV posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska odbędzie się 03.10.2017 r. (tj. wtorek) o godz. 08:30, w pokoju 111 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40. Porządek obrad do pobrania tutaj.
 
Nabór na stanowisko pracy
28.09.2017.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska ogłasza nabór na stanowisko:
 
Specjalista ds. administracji i konkursów
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w wersji papierowej osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, p.111 w terminie do dnia 5 października 2017 r. (do godz. 12.00) w  zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. administracji i konkursów".
Po zakończeniu postępowania konkursowego informacja o wynikach podana będzie na stronie internetowej LGD. 

Do pobrania: 
 
 
Informacja o wynikach weryfikacji potencjalnych wnioskodawców, którzy zgłosili zamiar realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej pn. Forum przedsiębiorców Ziemi Bielskiej.
14.09.2017.
 ukryj
W wyniku weryfikacji potencjalnych wnioskodawców, którzy zgłosili zamiar realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej pn. Forum przedsiębiorców Ziemi Bielskiej informujemy, że Związek Młodych Adwokatów z siedzibą w Czańcu spełnia definicję beneficjenta określona w § 3 Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 
Wynik konsultacji dotyczących planowanych zmian w kryteriach wyboru operacji Stowarzyszenia LGD Ziemia Bielska
04.09.2017.

altW ramach konsultacji dotyczących planowanych zmian w kryteriach wyboru operacji i ustalenia nowych kryteriów stosowanych w procesie wyboru grantobiorców przeprowadzonych na naszej stronie internetowej, nie zgłoszono uwag, wprowadzono natomiast korektę techniczną dotyczącą nazwy kryteriów oceny operacji własnych / kryteriów wyłącznie dla naborów ogłoszonych w przypadku, gdy podmiot uprawiony do wsparcia zgłosił zamiar realizacji operacji własnej. Publikowany zestaw zostanie poddany pod głosowanie na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska.

Szczegóły w załączniku.

 
Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023
04.09.2017.
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w naszej Strategii, poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsultacje społeczne. Aktualizacje te dotyczą:
- Rozdziału III.10 Opis produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych podkreślających specyfikę danego obszaru, w tym promocji i sprzedaży takich produktów (s.34)
- Tabeli nr 25 Powiązania celów, przedsięwzięć i wskaźników, zidentyfikowanych problemów i czynników zewnętrznych mających wpływ na ich osiągnięcie (s.59)
- Rozdzialu VI.2 Sposób ustanawiania i zmiany kryteriów wyboru zgodnie z wymogami określonymi dla programów, w ramach których planowane jest finansowanie LSR z uwzględnieniem powiązania kryteriów wyboru z diagnozą obszaru, celami i wskaźnikami (s.60-61)
- Załączniku nr 1 - Procedura aktualizacji LSR (s. 70)
- Tabeli nr 31 Plan komunikacji – wersja tabelaryczna (s. 79)

Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: biuro@ziemiabielska.pl do 11.09.2017r. do godz. 10.00
 
Posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska
04.09.2017.
Informujemy, że XXXIV posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska, podczas którego wprowadzone zostaną korekty do dokumentacji, odbędzie się 11.09.2017 r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:30, w biurze 111 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40. Porządek obrad do pobrania tutaj.
 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Bielska
04.09.2017.
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska informuje, że XXVIII Walne Zebranie Członków odbędzie się w dniu 11 września 2017 roku (środa) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40 (sala 122), o godzinie 15:00. Porządek obrad do pobrania.
 
Informacja o zgłoszeniach, które wpłyneły w odpowiedzi na ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej
20.08.2017.

  W związku z zamieszczeniem w dniu 19.07.2017 roku na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska ogłoszenia o zamiarze realizacji operacji własnej pn. Forum przedsiębiorców Ziemi Bielskiej informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w ogłoszenia, tj. do dnia 18.08.2017 roku wpłynęło jedno zgłoszenie o zamiarze realizacji w/w operacji. W związku z tym LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 15 z 118