"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Operacja własna - brak zgłoszeń zamiaru realizacji
13.03.2017.
W związku z umieszczeniem w dniu 08.02.2017 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Ziemia Bielska informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD pn.: "Marka lokalna – koncepcja, wizualizacja i badanie rynku", LGD informuje, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 10.03.2017 roku, żaden podmiot inny niż LGD,  nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.
W związku z powyższym, zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji własnych - po  pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Radę LGD, LGD przekaże w najbliższym czasie do Zarządu Województwa wniosek o udzielenie wsparcia na realizację powyższej operacji własnej.
 
WNIOSKODAWCO! Zapoznaj się z ważnymi informacjami!
21.02.2017.
07 marca br. (wtorek) jest ostatnim dniem doradztwa za które można otrzymać punkty w kryterium nr 7 w ramach oceny wg kryteriów oceny operacji. Uwaga! Zaświadczenie o konsultacji wydane przed poprzednimi naborami straciło ważność – wniosek powinien być ponownie skonsultowany aby otrzymać ważne zaświadczenie.

08-10 marca br. (środa-piątek) możliwe jest skorzystanie z doradztwa, jednak nie będzie ono upoważniało do uzyskania punktów. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się z pracownikiem LGD na doradztwo. Nie przyjmujemy na doradztwo ad hoc, bez wcześniejszego umówienia się.

13-14 marca br. (poniedziałek – wtorek) nie przyjmujemy na doradztwo w Biurze LGD Ziemia Bielska ze względu na koniec naborów wniosków, który przypada na 14 marca br. Informacje telefoniczne będą udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych w przyjmowanie wniosków.

Termin składania wniosków mija w dniu 14 marca 2017 r. o godz. 15.00. Wnioski, które nie zostaną zarejestrowane do godz. 15.00 - nie zostaną przyjęte w ramach ogłoszonych naborów wniosków. Ponadto zaznaczamy, że w celu przyjęcia wniosku konieczne jest zweryfikowanie ilości załączników oraz potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii dokumentów, co wydłuża czas rejestracji wniosku. Zalecamy więc, aby nie zwlekać ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia naboru. Przypominamy, że po złożeniu wniosku do LGD nie ma możliwości uzupełniania dokumentów czy wprowadzania jakichkolwiek zmian we wniosku lub załącznikach na poziomie LGD.
 
Aby usprawnić przyjmowanie wniosków jeszcze raz przedstawiamy ważne informacje dotyczące składanej dokumentacji:
1. Wniosek należy złożyć w dwóch identycznych egzemplarzach. Każdy ma zawierać wszystkie załączniki. Jeden egzemplarz to oryginał, a drugi egzemplarz to kopia - oba egzemplarze Wnioskodawca zostawia w LGD. Można także przynieść trzeci egzemplarz, który opieczętowany przez LGD wnioskodawca zachowa jako potwierdzenie złożenia wniosku.

2. Do każdego egzemplarza wniosku należy dołączyć płytę CD/DVD. Płyta ma być podpisana co najmniej nazwą Wnioskodawcy lub tytułem operacji. Płyta musi zawierać wniosek i wszystkie załączniki (wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową wniosku). Wniosek powinien być zapisany w formacie .xls lub .xlsx (może również dodatkowo zostać załączony w formie skanu), natomiast wszystkie załączniki zeskanowane w formacie .pdf.

3. Wniosek wraz z załącznikami powinien być spięty np. w skoroszycie (w formie umożliwiającej w razie konieczności wyjęcie poszczególnych dokumentów). Do każdego egzemplarza dopięta ma być opisana płyta CD/DVD umieszczona w koszulce foliowej lub papierowym opakowaniu.

4. Załączniki w obu egzemplarzach powinny być ułożone zgodnie z kolejnością wpisu w sekcji wniosku "Informacje o załącznikach" a ich zeskanowane wersje nagrane na płycie CD powinny być nazwane odpowiednią nazwą załącznika;
 
5. Załączniki wielostronicowe powinny być spięte w jeden dokument.

6. Wszystkie dokumenty (oryginały i kopie) muszą być przedłożone w jakości wydruku/ kserokopii umożliwiającej ich odczytanie.

7. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem na ich kopii. Brak oryginałów w momencie składania wniosku nie pozwoli na ich potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD.

8. Wszystkie pola, które powinny pozostać puste we wniosku należy uzupełnić zgodnie z odpowiednią instrukcją do wniosku lub biznesplanu.

9. Z uwagi na zgłaszane trudności z wypełnieniem wniosku sugerujemy wypełnienie go przy użyciu programu MS Excel.

10. Przypominamy o konieczności uzupełnienia wniosku o odpowiednie wskaźniki produktu i rezultatu. Znajdują się one np. w dołączonym do każdego ogłoszenia o naborze załączniku pt. "Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki". 
 
Przydatne materiały
21.02.2017.
Zachęcamy Wnioskodawców i wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z przydatnymi materiałami dostępnymi w zakładce nabory. Znajdują się tam interpretacje wydane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a także arkusze kalkulacyjne pomocne przy wypełnianiu biznesplanu.
 
Uwaga Wnioskodawcy - podejmowanie działalności!
20.02.2017.
Podczas przygotowania wniosku należy zwrócić szczególną uwagę na zaktualizowany dokument pn. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki. 
 
UWAGA ZMIANA TERMINU - XV posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska
20.02.2017.
Informujemy, że z przyczyn technicznych, XV posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska, podczas którego rozpatrywane będą protesty wniesione w ramach naborów 1-11/2016, odbędzie się 27.02.207 r. (tj. poniedziałek) o godz. 9:00, w sali 122 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40. Porządek obrad do pobrania tutaj.
 
XV posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska
17.02.2017.
 Informujemy, że XV posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska, podczas którego rozpatrywane będą protesty wniesione w ramach naborów 1-11/2016, odbędzie się 22.02.207 r. (tj. środa) o godz. 10:00, w sali 122 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40. Porządek obrad do pobrania tutaj.
 
Uwaga Wnioskodawcy!
16.02.2017.
Już wkrótce ARiMR uruchomi portal, na którym beneficjenci działań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe.
 
W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014-2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.
 
Portal zostanie udostępniony do 18 marca 2017 r., natomiast 30 dni przed planowanym udostępnieniem Portalu, ARiMR opublikuje szczegółowe informacje dotyczące jego lokalizacji, obsługi oraz o sposobie nabywania uprawnień niezbędnych do zalogowania się na Portalu. Od dnia uruchomienia portalu ofertowego, zamieszczenie zapytania ofertowego będzie jedynym sposobem pozyskania wykonawcy / dostawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców / dostawców, zostaje zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR.
 
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej ARiMR.  

 
Ogłoszenie o naborach wniosków
08.02.2017.
Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym (08 lutego 2017 r.) ogłosiliśmy nabory wniosków w ramach podejmowania, rozwijania działalności gospodarczej, zachowania dziedzictwa lokalnego, wzmacniania kapitału społecznego oraz wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych. Ogłoszenia o naborach wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się w Panelu Wnioskodawcy w zakładce Aktualne nabory.  
 
Wnioski będą przyjmowane w terminie 22 lutego - 14 marca, wszelkich informacji udziela Biuro LGD Ziemia Bielska.
 

 
Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej
08.02.2017.

LGD Ziemia Bielska informuje o możliwości zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej pn. Marka lokalna – koncepcja, wizualizacja i badanie rynku. 

 

Termin składania zgłoszeń: od 09.02.2017 r. do 10.03.2017 r. w biurze Stowarzyszenia.

 

Szczegóły dotyczące zgłoszeń znajdują się w zakładce Nabory/Projekty własne

 
Warsztaty z przygotowania biznesplanu
05.02.2017.

 14 i 15 lutego zapraszamy zainteresowanych Wnioskodawców na bezpłatne warsztaty z przygotowania biznesplanu. Warszaty odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, w godzinach 16.00-19.00.

 

14.02.2017 r. - warsztaty dla wnioskodawców z zakresu podejmowania działalności gospodarczej - UWAGA! BRAK MIEJSC.

 

15.02.2017 r. - warsztaty dla wnioskodawców z zakresu rozwijania działalności gospodarczej i wspierania współpracy przedsiębiorców z branży turystycznej formularz rejestracyjny

 

Ilość miejsc jest ograniczona, na zgłoszenia czekamy do 10.02.2017 r.

 

UWAGA! Po wypełnieniu formularza system nie wysyła powiadomień a jedynie wyświetla komunikat "Zgłoszenie zostało przyjęte!". Gdy wyczerpie się limit miejsc, system wyświetli komunikat - " Osiągnięto limit miejsc. Zgłoszenie nie zostało przyjęte!".

 
Ostatnie wolne miejsca na szkolenia!
30.01.2017.

 Uwaga! Osiągnęliśmy limit miejsc na wtorkowe szkolenie dla osób podejmujących działalność gospodarczą. Można się jeszcze zapisać na szkolenie w środę i czwartek:

 

01.02.17 r. rozwijanie działalności gospodarczej; wspieranie współpracy między przedsiębiorcami z branży turystycznej - program, formularz rejestracyjny.  
 
02.02.17 r. zachowanie dziedzictwa lokalnego; wzmacnianie kapitału społecznego - program, formularz rejestracyjny.

 

Na zgłoszenia czekamy do 01 lutego. 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 31 - 45 z 113