"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Zaproszenie na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursów w ramach Osi priorytetowej X
03.01.2017.
Uprzejmie informujemy, że Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego organizuje w dniu 5 stycznia br. (czwartek) w Katowicach (ul. Dąbrowskiego 23, Budynek Urzędu Marszałkowskiego, Sala Kolumnowa, godz. 9.00-13.00) spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursów w ramach Osi priorytetowej X – Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 10.3.1. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT, Poddziałanie 10.3.2. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT oraz Poddziałanie 10.3.5. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie.
 
Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016- 2023
03.01.2017.
 W nawiązaniu do proponowanych zmian w kryteriach wyboru operacji, konieczna jest również aktualizacja naszej Strategii. Aktualizacja dotyczy rozdziału „VI. 2. Sposób ustanawiania i zmiany kryteriów wyboru zgodnie z wymogami określonymi dla programów, w ramach których planowane jest finansowanie LSR z uwzględnieniem powiązania kryteriów wyboru z diagnozą obszaru, celami i wskaźnikami.” (s. 61).
Planowane zmiany dotyczą także korekty oczywistych omyłek w rozdziałach V. 9. „Stan  docelowy wskaźnika oraz wyjaśnienie dotyczące sposobu jego ustalenia” – tabela nr 23 (ss. 49-50, 53) i „VI. 4. Informacja o realizacji projektów grantowych i/lub operacji własnych” – tabela nr 27 (ss.62 i 63).
Poddajemy ww. dokument konsultacjom społecznym.
Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: biuro@ziemiabielska.pl do 10.01.2017r. do godz. 15.00.
 
Konsultacje społeczne dot. kryteriów wyboru operacji
30.12.2016.

 W związku z wpłynięciem do biura wniosku dotyczącego propozycji zmiany/uszczegółowienia kryteriów wyboru operacji, poddajemy ww. dokument konsultacjom społecznym.


Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: biuro@ziemiabielska.pl do  06.01.2017r. do godz. 15.00.

Dokument z propozycją zmiany kryteriów wyboru operacji.  

 
Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko pracy
30.12.2016.
 Działając w oparciu o Procedury rekrutacji pracowników na stanowisko pracy w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40, informujemy, iż w wyniku zakończenia rekrutacji, na stanowisko specjalisty ds. administracji i konkursów został zatrudniony Pan Sławomir Filapek zamieszkały w Międzyrzeczu Górnym.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacji, stwierdzono iż wyżej wymieniona osoba spełnia wymagania oczekiwane od kandydatów na stanowisko specjalisty ds. administracji i konkursów, jak również cech i predyspozycji osobowościowych.
 
23.12.2016.
 
XIV posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska
21.12.2016.
Informujemy, że XIV posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska, podczas którego rozpatrywane będą protesty wniesione w ramach naborów 1-11/2016, odbędzie się 29.12.2016 r. o godz. 10:30.  Aktualny porządek obrad do pobrania tutaj.
 
Wyniki naborów wniosków 1-11/2016
16.12.2016.
W związku z zakończeniem naborów wniosków nr 1-11/2016 prowadzonych w dniach 13-26.10.2016 r. publikujemy wyniki oceny złożonych wniosków. Listy operacji wybranych i niewybranych oraz zgodnych z ogłoszeniem naboru i LSR dla poszczególnych naborów znajdują się w zakładce Wyniki naborów. Protokoły z posiedzeń Rady LGD Ziemia Bielska, podczas których oceniane były wnioski, zostały zamieszczone w zakładce Protokoły.
 
Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
06.12.2016.
Zgodnie z  § 14 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, publikujemy informację o terminie, miejscu i porządku XIII posiedzenia Rady LGD. Porządek obrad do pobrania   
 
Konferencja "Podejście LEADER w Polsce"
03.12.2016.
 01-02 grudnia w Rawie Mazowieckiej odbyła się konferencja "Podejście LEADER w Polsce", organizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konferencja miała na celu podsumowanie okresu programowania 2007-2013, zebranie pierwszych doświadczeń z wdrażania działania LEADER w perspektywie finansowej 2014-2020, a także wypracowanie rekomendacji dotyczących wdrażania podejścia LEADER w przyszłości, po roku 2020, czyli w kolejnej perspektywie finansowej.
 
Informacja o posiedzeniach Rady LGD Ziemia Bielska
03.11.2016.

 Zgodnie z  § 14 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, publikujemy informację o terminach, miejscu i porządku posiedzeń Rady.

Aktualizacja z dnia 21.11.2016 r. - harmonogram posiedzeń Rady  

 

 
Rekrutacja!
28.10.2016.

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska ogłasza nabór na stanowisko:


Specjalisty ds. administracji i konkursów.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w wersji papierowej osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, p.111 w terminie do dnia 7 listopada 2016 r. (do godz. 12.00) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. administracji i konkursów ”
Po zakończeniu postępowania konkursowego informacja o wynikach podana będzie na stronie internetowej LGD.

Do pobrania:

Ogłoszenie - Specjalista ds. administracji i konkursów

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie

Procedura rekrutacji pracowników

Wzór oświadczenia o obywatelstwie i  korzystaniu z pełni praw publicznych

Wzór oświadczenie o niekaralności

Wzór oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 46 - 60 z 113