"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
WNIOSKODAWCO! Zapoznaj się z ważnymi informacjami!
19.10.2016.
 19 października br. (środa) jest ostatnim dniem doradztwa za które można otrzymać punkty w kryterium nr 8 w ramach oceny wg kryteriów oceny operacji.

20 i 21 października br. (czwartek-piątek) możliwe jest skorzystanie z doradztwa, jednak nie będzie ono upoważniało do uzyskania punktów. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się z pracownikiem LGD na doradztwo. Nie przyjmujemy na doradztwo ad hoc, bez wcześniejszego umówienia się.

24-26 października br. (poniedziałek – środa) nie przyjmujemy na doradztwo w Biurze LGD Ziemia Bielska ze względu na koniec naborów wniosków, który przypada na 26 października br. Informacje telefoniczne będą udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych w przyjmowanie wniosków.

Termin składania wniosków mija w dniu 26 października 2016 r. o godz. 15.00. Wnioski, które nie zostaną zarejestrowane do godz. 15.00 - nie zostaną przyjęte w ramach ogłoszonych naborów wniosków. Ponadto zaznaczamy, że w celu przyjęcia wniosku konieczne jest zweryfikowanie ilości załączników oraz potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii dokumentów, co wydłuża czas rejestracji wniosku. Zalecamy więc, aby nie zwlekać ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia naboru. Przypominamy, że po złożeniu wniosku do LGD nie ma możliwości uzupełniania dokumentów czy wprowadzania jakichkolwiek zmian we wniosku lub załącznikach na poziomie LGD.
 
Aby usprawnić przyjmowanie wniosków jeszcze raz przedstawiamy ważne informacje dotyczące składanej dokumentacji:
1. Wniosek należy złożyć w dwóch identycznych egzemplarzach. Każdy ma zawierać wszystkie załączniki. Jeden egzemplarz to oryginał, a drugi egzemplarz to kopia - oba egzemplarze Wnioskodawca zostawia w LGD. Można także przynieść trzeci egzemplarz, który opieczętowany przez LGD wnioskodawca zachowa jako potwierdzenie złożenia wniosku.

2. Do każdego egzemplarza wniosku należy dołączyć płytę CD/DVD. Płyta ma być podpisana co najmniej nazwą Wnioskodawcy lub tytułem operacji. Płyta musi zawierać wniosek i wszystkie załączniki (wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową wniosku). Wniosek powinien być zapisany w formacie .xls lub .xlsx (może również dodatkowo zostać załączony w formie skanu), natomiast wszystkie załączniki zeskanowane w formacie .pdf.

3. Wniosek wraz z załącznikami powinien być spięty np. w skoroszycie (w formie umożliwiającej w razie konieczności wyjęcie poszczególnych dokumentów). Do każdego egzemplarza dopięta ma być opisana płyta CD/DVD umieszczona w koszulce foliowej lub papierowym opakowaniu.

4. Załączniki w obu egzemplarzach powinny być ułożone zgodnie z kolejnością wpisu w sekcji wniosku "Informacje o załącznikach";
 
5. Załączniki wielostronicowe powinny być spięte w jeden dokument.

6. Wszystkie dokumenty (oryginały i kopie) muszą być przedłożone w jakości wydruku/ kserokopii umożliwiającej ich odczytanie.

7. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem na ich kopii. Brak oryginałów w momencie składania wniosku nie pozwoli na ich potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD.

8. Wszystkie pola, które powinny pozostać puste we wniosku należy uzupełnić zgodnie z odpowiednią instrukcją do wniosku lub biznesplanu.

9. Z uwagi na zgłaszane trudności z wypełnieniem wniosku sugerujemy wypełnienie go przy użyciu programu MS Excel.

10. Przypominamy o konieczności uzupełnienia wniosku o odpowiednie wskaźniki produktu i rezultatu. Znajdują się one np. w dołączonym do każdego ogłoszenia o naborze załączniku pt. "Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki". 
 
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - brakujący załącznik do Wniosku
13.10.2016.

 Uwaga Wnioskodawcy - informujemy, że załącznik "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" (zał. nr 10 - podejmowanie działalności gospodarczej, zał. nr 9 - dla pozostałych wnioskodawców)

 

jest do pobrania TUTAJ.  

 
Ważne informacje dla Wnioskodawców
12.10.2016.

 Już dzisiaj, 13 października 2016 r. rozpoczynamy nabory wniosków. Przedstawiamy kilka informacji przydatnych przed złożeniem wniosku:

 

1. Przypominamy o konieczności uzupełnienia wniosku o odpowiednie wskaźniki produktu i rezultatu. Znajdują się one np. w dołączonym do każdego ogłoszenia o naborze załączniku pt. "Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki".

 

2. Każdy wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach - oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. Do każdego egzemplarza należy dołączyć płytę CD/DVD (podpisaną co najmniej nazwą Wnioskodawcy lub nazwą wniosku), która powinna zawierać wniosek i wszystkie załączniki (wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową wniosku). Wniosek powinien być zapisany w formacie .xls lub .xlsx, natomiast załączniki w formacie .pdf. Wnioskodawca może także przynieść trzeci egzemplarz, który opieczętowany przez LGD zachowa jako potwierdzenie złożenia wniosku.

 

3. Zalecamy aby każdy egzemplarz wniosku wraz z załącznikami przygotowany był w skoroszycie.

 

4.  Wszystkie pola, które powinny pozostać puste we wniosku należy uzupełnić zgodnie z odpowiednią instrukcją do wniosku lub biznesplanu.

 

5. Z uwagi na zgłaszane trudności z wypełnieniem wniosku sugerujemy wypełnienie go przy użyciu programu MS Excel. 

 
Nabory wniosków 13-26 października 2016 r.
28.09.2016.
Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym (28 września 2016 r.) ogłosiliśmy nabory wniosków w zakresie podejmowania, rozwijania działalności gospodarczej, zachowania dziedzictwa lokalnego oraz budowy lub przebudowy niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej na łączną pulę 7 mln złotych. Ogłoszenia o naborach wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się w Panelu Wnioskodawcy w zakładce Aktualne nabory.
 
Wnioski będą przyjmowane w terminie 13-26 października, wszelkich informacji udziela Biuro LGD Ziemia Bielska.
 
 
Przydatne materiały dla Wnioskodawców
28.09.2016.

 Przekazujemy dokument z przykładowym sposobem wyliczenia poziomu dofinansowania, dokument przydatny do opracowania biznesplanu oraz arkusz kalkulacyjny do wyliczania wskaźnika NPV.

Te i inne przydatne materiały znajdują się także w zakładce Do pobrania.  

 
Pytania i odpowiedzi
28.09.2016.

 Zachęcamy do zapoznania się z pismem z wyjaśnieniami przesłanym od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Liczymy, że załączony dokument wyjaśni część z Państwa wątpliwości.

Wyjaśnienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

 
Nabór wniosków w ramach RPO WSL
28.09.2016.
 Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Osi Priorytetowej X REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA: Poddziałanie 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych– wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie. Wnioskodawcy planujący ubiegać się o dofinansowanie w ramach powyższego naboru są zobligowani do wystąpienia do LGD z prośbą o wydanie opinii zgodności ich projektu z LSR.
 
Pytania i odpowiedzi - środki transportu
27.09.2016.
Przekazujemy informacje pozyskane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie kwalifikowalności wydatków (środków transportu).
 
Bezpłatne warsztaty - przygotowanie biznesplanu
26.09.2016.

 Serdecznie zapraszamy zainteresowanych Wnioskodawców na bezpłatne warsztaty z przygotowania biznesplanu. Warsztaty odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40, w sali 122. Warsztaty rozpoczną się o godz. 15.30 i będą trwały ok. dwie godziny. W celu rejestracji należy wypełnić jeden z poniższych formularzy. Z uwagi na duże zainteresowanie, warsztaty dla Wnioskodawców w zakresie podejmowania działalności gospodarczej przewidzieliśmy w dwóch terminach.

30.09.2016 r. Warsztaty dla Wnioskodawców w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (I termin)

05.10.2016 r. Warsztaty dla Wnioskodawców w zakresie podejmowania działalności gospodarczej  (II termin) 

07.10.2016 r. Warsztaty dla Wnioskodawców w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

 

Uwaga! Ilość miejsc jest ograniczona do 30 osób na jedne warsztaty. 

 
Uwaga!
21.09.2016.
 W dniach 21-23 września oraz 26 września bierzemy udział w szkoleniu z zakresu przygotowania wniosków projektowych i przeprowadzania naborów. Będziemy do Państwa dyspozycji od wtorku 27 września, w sprawach pilnych prosimy o wysłanie wiadomości na adres biuro@ziemiabielska.pl lub kontakt pod numerem telefonu: 607636691. Dziękujemy!
 
Wyłoniliśmy laureatów!
20.09.2016.
 Z przyjemnością informujemy, że wyłoniliśmy laureatów krzyżówki o LGD Ziemia Bielska.
 
I nagroda (bon do MediaMarkt o wartości 300 zł) - Pan Fryderyk Kuźnik 
II nagroda (bon do MediaMarkt o wartości 200 zł) - Pan Arkadiusz Łukasik
III nagroda (bon do MediaMarkt o wartości 100 zł) - Pani Anna Jurzak-Pszciuk
 
Zapraszamy do odbioru nagrody (z dowodem osobistym) w dniach 27.09-30.09.2016 r. w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska w Bielsku- Białej, ul. Piastowska 40,
pokój 111 w godzinach: 08.00-15.00.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 46 - 60 z 102