"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
XIV posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska
21.12.2016.
Informujemy, że XIV posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska, podczas którego rozpatrywane będą protesty wniesione w ramach naborów 1-11/2016, odbędzie się 29.12.2016 r. o godz. 10:30.  Aktualny porządek obrad do pobrania tutaj.
 
Wyniki naborów wniosków 1-11/2016
16.12.2016.
W związku z zakończeniem naborów wniosków nr 1-11/2016 prowadzonych w dniach 13-26.10.2016 r. publikujemy wyniki oceny złożonych wniosków. Listy operacji wybranych i niewybranych oraz zgodnych z ogłoszeniem naboru i LSR dla poszczególnych naborów znajdują się w zakładce Wyniki naborów. Protokoły z posiedzeń Rady LGD Ziemia Bielska, podczas których oceniane były wnioski, zostały zamieszczone w zakładce Protokoły.
 
Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
06.12.2016.
Zgodnie z  § 14 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, publikujemy informację o terminie, miejscu i porządku XIII posiedzenia Rady LGD. Porządek obrad do pobrania   
 
Konferencja "Podejście LEADER w Polsce"
03.12.2016.
 01-02 grudnia w Rawie Mazowieckiej odbyła się konferencja "Podejście LEADER w Polsce", organizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konferencja miała na celu podsumowanie okresu programowania 2007-2013, zebranie pierwszych doświadczeń z wdrażania działania LEADER w perspektywie finansowej 2014-2020, a także wypracowanie rekomendacji dotyczących wdrażania podejścia LEADER w przyszłości, po roku 2020, czyli w kolejnej perspektywie finansowej.
 
Informacja o posiedzeniach Rady LGD Ziemia Bielska
03.11.2016.

 Zgodnie z  § 14 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, publikujemy informację o terminach, miejscu i porządku posiedzeń Rady.

Aktualizacja z dnia 21.11.2016 r. - harmonogram posiedzeń Rady  

 

 
Rekrutacja!
28.10.2016.

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska ogłasza nabór na stanowisko:


Specjalisty ds. administracji i konkursów.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w wersji papierowej osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, p.111 w terminie do dnia 7 listopada 2016 r. (do godz. 12.00) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. administracji i konkursów ”
Po zakończeniu postępowania konkursowego informacja o wynikach podana będzie na stronie internetowej LGD.

Do pobrania:

Ogłoszenie - Specjalista ds. administracji i konkursów

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie

Procedura rekrutacji pracowników

Wzór oświadczenia o obywatelstwie i  korzystaniu z pełni praw publicznych

Wzór oświadczenie o niekaralności

Wzór oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

 
WNIOSKODAWCO! Zapoznaj się z ważnymi informacjami!
19.10.2016.
 19 października br. (środa) jest ostatnim dniem doradztwa za które można otrzymać punkty w kryterium nr 8 w ramach oceny wg kryteriów oceny operacji.

20 i 21 października br. (czwartek-piątek) możliwe jest skorzystanie z doradztwa, jednak nie będzie ono upoważniało do uzyskania punktów. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się z pracownikiem LGD na doradztwo. Nie przyjmujemy na doradztwo ad hoc, bez wcześniejszego umówienia się.

24-26 października br. (poniedziałek – środa) nie przyjmujemy na doradztwo w Biurze LGD Ziemia Bielska ze względu na koniec naborów wniosków, który przypada na 26 października br. Informacje telefoniczne będą udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych w przyjmowanie wniosków.

Termin składania wniosków mija w dniu 26 października 2016 r. o godz. 15.00. Wnioski, które nie zostaną zarejestrowane do godz. 15.00 - nie zostaną przyjęte w ramach ogłoszonych naborów wniosków. Ponadto zaznaczamy, że w celu przyjęcia wniosku konieczne jest zweryfikowanie ilości załączników oraz potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii dokumentów, co wydłuża czas rejestracji wniosku. Zalecamy więc, aby nie zwlekać ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia naboru. Przypominamy, że po złożeniu wniosku do LGD nie ma możliwości uzupełniania dokumentów czy wprowadzania jakichkolwiek zmian we wniosku lub załącznikach na poziomie LGD.
 
Aby usprawnić przyjmowanie wniosków jeszcze raz przedstawiamy ważne informacje dotyczące składanej dokumentacji:
1. Wniosek należy złożyć w dwóch identycznych egzemplarzach. Każdy ma zawierać wszystkie załączniki. Jeden egzemplarz to oryginał, a drugi egzemplarz to kopia - oba egzemplarze Wnioskodawca zostawia w LGD. Można także przynieść trzeci egzemplarz, który opieczętowany przez LGD wnioskodawca zachowa jako potwierdzenie złożenia wniosku.

2. Do każdego egzemplarza wniosku należy dołączyć płytę CD/DVD. Płyta ma być podpisana co najmniej nazwą Wnioskodawcy lub tytułem operacji. Płyta musi zawierać wniosek i wszystkie załączniki (wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową wniosku). Wniosek powinien być zapisany w formacie .xls lub .xlsx (może również dodatkowo zostać załączony w formie skanu), natomiast wszystkie załączniki zeskanowane w formacie .pdf.

3. Wniosek wraz z załącznikami powinien być spięty np. w skoroszycie (w formie umożliwiającej w razie konieczności wyjęcie poszczególnych dokumentów). Do każdego egzemplarza dopięta ma być opisana płyta CD/DVD umieszczona w koszulce foliowej lub papierowym opakowaniu.

4. Załączniki w obu egzemplarzach powinny być ułożone zgodnie z kolejnością wpisu w sekcji wniosku "Informacje o załącznikach";
 
5. Załączniki wielostronicowe powinny być spięte w jeden dokument.

6. Wszystkie dokumenty (oryginały i kopie) muszą być przedłożone w jakości wydruku/ kserokopii umożliwiającej ich odczytanie.

7. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem na ich kopii. Brak oryginałów w momencie składania wniosku nie pozwoli na ich potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD.

8. Wszystkie pola, które powinny pozostać puste we wniosku należy uzupełnić zgodnie z odpowiednią instrukcją do wniosku lub biznesplanu.

9. Z uwagi na zgłaszane trudności z wypełnieniem wniosku sugerujemy wypełnienie go przy użyciu programu MS Excel.

10. Przypominamy o konieczności uzupełnienia wniosku o odpowiednie wskaźniki produktu i rezultatu. Znajdują się one np. w dołączonym do każdego ogłoszenia o naborze załączniku pt. "Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki". 
 
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - brakujący załącznik do Wniosku
13.10.2016.

 Uwaga Wnioskodawcy - informujemy, że załącznik "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" (zał. nr 10 - podejmowanie działalności gospodarczej, zał. nr 9 - dla pozostałych wnioskodawców)

 

jest do pobrania TUTAJ.  

 
Ważne informacje dla Wnioskodawców
12.10.2016.

 Już dzisiaj, 13 października 2016 r. rozpoczynamy nabory wniosków. Przedstawiamy kilka informacji przydatnych przed złożeniem wniosku:

 

1. Przypominamy o konieczności uzupełnienia wniosku o odpowiednie wskaźniki produktu i rezultatu. Znajdują się one np. w dołączonym do każdego ogłoszenia o naborze załączniku pt. "Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki".

 

2. Każdy wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach - oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. Do każdego egzemplarza należy dołączyć płytę CD/DVD (podpisaną co najmniej nazwą Wnioskodawcy lub nazwą wniosku), która powinna zawierać wniosek i wszystkie załączniki (wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową wniosku). Wniosek powinien być zapisany w formacie .xls lub .xlsx, natomiast załączniki w formacie .pdf. Wnioskodawca może także przynieść trzeci egzemplarz, który opieczętowany przez LGD zachowa jako potwierdzenie złożenia wniosku.

 

3. Zalecamy aby każdy egzemplarz wniosku wraz z załącznikami przygotowany był w skoroszycie.

 

4.  Wszystkie pola, które powinny pozostać puste we wniosku należy uzupełnić zgodnie z odpowiednią instrukcją do wniosku lub biznesplanu.

 

5. Z uwagi na zgłaszane trudności z wypełnieniem wniosku sugerujemy wypełnienie go przy użyciu programu MS Excel. 

 
Nabory wniosków 13-26 października 2016 r.
28.09.2016.
Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym (28 września 2016 r.) ogłosiliśmy nabory wniosków w zakresie podejmowania, rozwijania działalności gospodarczej, zachowania dziedzictwa lokalnego oraz budowy lub przebudowy niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej na łączną pulę 7 mln złotych. Ogłoszenia o naborach wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się w Panelu Wnioskodawcy w zakładce Aktualne nabory.
 
Wnioski będą przyjmowane w terminie 13-26 października, wszelkich informacji udziela Biuro LGD Ziemia Bielska.
 
 
Przydatne materiały dla Wnioskodawców
28.09.2016.

 Przekazujemy dokument z przykładowym sposobem wyliczenia poziomu dofinansowania, dokument przydatny do opracowania biznesplanu oraz arkusz kalkulacyjny do wyliczania wskaźnika NPV.

Te i inne przydatne materiały znajdują się także w zakładce Do pobrania.  

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 61 - 75 z 123