"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Zaproszenie na XXXVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska
08.07.2020.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska zaprasza na XXXVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, które odbędzie się 16 lipca 2020 roku (czwartek) o godzinie 15:00, w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach, Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach, (dawny wiejski Dom Kultury w Pisarzowicach),  43-332 Pisarzowice, ul. Św. Floriana 26.
W przypadku, gdy w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu nie będzie uczestniczyć co najmniej połowa członków, drugi termin zostaje wyznaczony na godz. 15:15 w tym samym dniu oraz miejscu (zgodnie z § 18 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia).
Zapewniamy zachowanie zasad bezpieczeństwa związanych z reżimem epidemicznym. 
 
Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023
08.07.2020.
W związku z chęcią wprowadzenia zmian w naszej Strategii, poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsultacje społeczne. Aktualizacje te dotyczą:

Przeliczenia kwot w Strategii na walutę euro po kursie 4 zł, co umożliwi wykorzystanie nadwyżek wynikających z różnic kursowych w nadchodzących naborach wniosków.
Przeniesienia pozostałych środków i ww. nadwyżek z przedsięwzięć, które nie będą już realizowane, na te przeznaczone do realizacji. Związane to jest również odpowiednio z obniżeniem lub podwyższeniem liczby wskaźników w danym przedsięwzięciu. Uzasadnienie planowanych zmian wynika z bieżącej analizy potrzeb mieszkańców, a także z rekomendacji przygotowanej przez Fundację Socjometr.
Ponadto planujemy podnieść wartość wskaźnika WP11, dotyczącego nowego projektu współpracy, a także podnieść wartości niektórych wskaźników tak, aby dopasować je do faktycznie zrealizowanych już projektów.

Wykaz zmian wynikających z przesunięć kwot i wskaźników:
 
Do pobrania:

 
Dwa regiony, wspólne dziedzictwo
26.06.2020.

 

  

Z przyjemnością informujemy, że 26 czerwca 2020 r. podpisaliśmy umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu Dwa regiony, wspólne dziedzictwo z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach PROGRAMU INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020.

 

✓ Partner wiodący; OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"  

 

✓ Partnerzy projektu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

 

✓ Opis projektu Projekt zakłada szeroką promocję walorów pogranicza polsko-słowackiego poprzez wydanie wysokiej jakości materiałów promocyjnych - folderu oraz gry memory. Ponadto w ramach projektu przygotowane zostaną interkatywne mapy oraz aplikacja mobilna, która w przyjazdny użytkownikowi sposób zaprezentuje walory dziedzictwa loklanego pogranicza. 

 

✓ Cele projektu: wspólna i skoordynowana promocja dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego. 

 

✓ Cele szczegółowe:

1) umożliwienie potencjalnym użytkownikom aktywnego poznania obszaru pogranicza poprzez opracowanie interaktywnych map i aplikacji mobilnej 

2) stworzenie trwałych narzędzi promocyjnych dostosowanych do odbiorców w każdym wieku (folder, gra memory) 

3) promocja lokalnych twórców 

 

✓ Okres realizacji: styczeń 2021 - październik 2021

 

✓ Wartość projektu: 85 971,97 €

 

✓ Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 73 076,17 €


 
Aktywni Mieszkańcy Ziemi Bielskiej - podpisanie umowy
23.06.2020.

 

 Z przyjemnością informujemy, że 23 czerwca2020 r. podpisaliśmy umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego pt. Aktywni Mieszkańcy Ziemi Bielskiej. Celem projektu jaki sobie postawiliśmy będzie: Aktywizacja mieszkańców LGD Ziemia Bielska poprzez realizację dziewięciu zadań. 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja „Aktywni Mieszkańcy Ziemi Bielskiej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Cel zadania: Aktywizacja mieszkańców LGD Ziemia Bielska poprzez realizację dziewięciu zadań. Przewidywane wyniki operacji: organizacja 23 działań z zakresu wzmacniania kapitału społecznego. 

 
UWAGA BENEFICJENCI PODDZIAŁANIA 19.2!
10.04.2020.

Otrzymaliśmy częściową odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą możliwości skorzystania z ulatwień dla przedsiębiorców w związku z epidemią Covid-19. W skrócie:

 

 

1️⃣ JUŻ TERAZ MOŻECIE PAŃSTWO SKORZYSTAĆ Z TZW. WAKACJI SKŁADKOWYCH DO ZUS
2️⃣ PO WEJŚCIU W ŻYCIE "TARCZY 2.0" BĘDZIECIE PAŃSTWO MOGLI ZAWIESIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
3️⃣ TRAWAJĄ PRACE LEGISLACYJNE ZWIĄZANE Z UAKTUALNIENIEM USTAWY O WSPIERANIU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, ROZPORZĄDZENIA ORAZ WYTYCZNYCH DLA LGD W KWESTII ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW WYNIKAJĄCYCH Z TRUDNOŚCI W REALIZACJI CELÓW OPERACJI ORAZ SPEŁNIANIU ZAPISÓW W UMOWACH
4️⃣ WSZELKA DOKUMENTACJA, KTÓREJ WYMAGA BĄDŹ WYMAGAĆ BĘDZIE OD PAŃSTWA URZĄD MARSZAŁKOWSKI BĘDZIE MOGLA BYĆ MU PRZEKAZYWANA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (PODPIS KWALIFIKOWANY, PODPIS OSOBISTY I INNE FORMY ELEKTRONICZNEGO POTWIERDZENIA TOŻSAMOŚCI)
5️⃣ WYDŁUŻENIU ULEGAJĄ WSZELKIE WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWYCH PRZEPISÓW TERMINY NA WYKONANIE KONKRETNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WERYFIKACJĄ WNIOSKU ORAZ REALIZACJĄ OPERACJI

Poniżej pełna treść komunikatu Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW Joanny Gierulskiej z dn. 09.04.2020 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) uprzejmie informuje, że w celu umożliwienia sprawnej realizacji PROW 2014–2020 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w związku z trudnościami po stronie wnioskodawców i beneficjentów w spełnianiu warunków, wymogów i innych zobowiązań w ramach PROW 2014–2020 w tym okresie, przygotowana została zmiana do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) (ustawa o wspieraniu obszarów wiejskich), mająca również zastosowanie do beneficjentów poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Zmiana jest cześcią rozwiązań legislacyjnych w ramach tarczy antykryzysowej 2.0. Oficjalne pismo jest już w drodze do Państwa, komunikat jest tez już na stronie MRiRW. W mailu wstawiliśmy dodatkowe wyjaśnienia odnośnie LEADER które nie znajdują się w ogólnym komunikacie, są one podkreślone.

Projektowane zmiany zakładają:

1) zniesienie bezwzględnego zakazu zwiększenia kwoty przyznanej pomocy oraz zmiany celu operacji; zmiany te będą możliwe na warunkach określonych w umowie o przyznaniu pomocy;

2) zniesienie obowiązku składania weksla in blanco przez jednostki sektora finansów publicznych, a w przypadku pozostałych beneficjentów - przesunięcie w czasie obowiązku złożenia weksla in blanco na etap złożenia wniosku o płatność i uzależnienie wypłaty pomocy od złożenia tego zabezpieczenia;

3) umożliwienie zawarcia umowy o przyznaniu pomocy nie tylko w siedzibie podmiotu przyznającego pomoc, ale także w formie korespondencyjnej;

4) umożliwienie składania wniosków oraz innych dokumentów do podmiotów wdrażających w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą; taka możliwość dotyczyć będzie wszystkich działań nie objętych wspólnym wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych; w przypadku wniosków składanych do LGD będzie możliwe wykorzystanie skrzynki podawczej podmiotów wdrażających (składanie wniosków do LGD za pośrednictwem podmiotu wdrażającego – po uzgodnieniu takiej możliwości przez LGD z właściwym samorządem województwa);

5) zniesienie obowiązku zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców;

6) umożliwienie wydłużania terminów naborów w związku z COVID-19 mimo ograniczeń w rozporządzeniach „działaniowych”;

7) przywracanie terminów wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy przez wnioskodawców, gdy terminy przekroczone zostały z przyczyn związanych z COVID-19 (przy czym rozporządzenie dla działania 19.2 już obecnie przewiduje taką możliwość – niezależnie od COVID-19);

8) wzywanie do uzupełnień wnioskodawców, którzy nie spełnili warunków przyznania pomocy z przyczyn związanych z COVID-19, także tych, które zgodnie z przepisami rozporządzeń „działaniowych” są powodem pozostawienia wniosków bez rozpatrzenia;

9) możliwość uzgodnienia z podmiotem wdrażającym innego terminu wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu pomocy z przyczyn związanych z COVID-19.

Należy mieć również na uwadze, iż powyższe rozwiązania będą stosowane z zachowaniem warunków wynikających z przepisów UE.
W związku z proponowanymi wyżej rozwiązaniami (pkt 7–9), do terminów dokonania określonych czynności w ramach PROW 2014–2020, do których zastosowanie będą miały powyższe propozycje, nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 568) dotyczące nierozpoczynania i zawieszania biegu terminów. Rozwiązania przewidziane w ww. ustawie z 2 marca 2020 po zmianach wprowadzonych 31 marca 2020 r. nie rozwiązują wszystkich problemów wnioskodawców i beneficjentów PROW 2014-2020 w związku z COVID-19.

Wypracowane zmiany ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, wymienione powyżej w pkt 7 9, mają przede wszystkim na celu kompleksowe podejście do obecnych problemów, z którymi zmierzają się beneficjenci poszczególnych działań PROW 2014-2020, w tym poddziałania 19.2 i dopasowanie rozwiązań do specyfiki PROW 2014–2020, a jednocześnie umożliwienie dalszego wdrażania Programu w zakresie, w jakim to będzie możliwe w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Powyższe rozwiązania przedstawione w pkt 7–9 obejmą także te przypadki przekroczenia terminów, niespełnienia warunków, niewywiązywania się z realizacji zobowiązań, które wystąpiły przed wejściem w życie projektowanych rozwiązań - od początku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego.

Mając na uwadze powyższe, w odniesieniu do przedstawionych przez Państwa pytań dotyczących problemów z wypełnianiem zobowiązań umownych oraz możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z rozwiązań przewidzianych w tzw. „I Tarczy Antykryzysowej”, do momentu wejścia w życie przepisów zmieniających ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach tzw. „II Tarczy Antykryzysowej”, zastosowanie mają przepisy odnoszące się do siły wyższej. Ponadto, w odniesieniu do rozwiązań przewidzianych w "I Tarczy Antykryzysowej" beneficjenci poddziałania 19.2, po wejściu w życie "II Tarczy Antykryzysowej" będą mogli w pełni skorzystać m.in. z zawieszenia działalności na okres epidemii COVID-19. Jeśli chodzi o tzw. wakacje składkowe, które na okres epidemii COVID-19 uprawniają do nieopłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, to z uprawnienia tego przedsiębiorcy będący beneficjentami poddziałania 19.2 mogą korzystać już teraz, niezależnie od terminu wejścia w życie „II Tarczy Antykryzysowej”.

Ponadto, mając na uwadze specyfikę poddziałania 19.2 oraz dynamicznie zmieniającą się sytuację w kraju, MRiRW, w ślad za projektowanymi zmianami zaproponowanymi w ww. ustawie, pracuje równolegle nad wypracowaniem szczegółowych rozwiązań, które będą miały zastosowanie przede wszystkim w odniesieniu do dalszego wypełniania zobowiązań umownych, w tym w szczególności w okresie związania celem operacji, przez beneficjentów dotkniętych skutkami COVID-19 po ustąpieniu epidemii. Uprzejmie informujemy, iż przedmiotowe rozwiązania zostaną do Państwa przekazane w formie wytycznych niezwłocznie po ich opracowaniu.

Niezależnie od powyższego, w odniesieniu do zapytania dotyczącego ogłaszania naborów, decyzja w tej sprawie pozostawiona jest lokalnym grupom działania. Nie ma natomiast przesłanek prawnych, co do możliwości unieważnienia już ogłoszonych naborów, z kolei w przypadku małej ilości złożonych wniosków, istnieje możliwość ogłaszania kolejnych naborów, po uzgodnieniu terminu z właściwym samorządem województwa. Szczegółowe wyjaśnia w tym zakresie MRiRW przekazało do samorządów województw pismem znak WPR.wao.510.1.2020 r. z dnia 19 marca 2020 r. zawierającym prośbę o przekazanie stosownych informacji do wszystkich LGD
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 26 - 30 z 260