"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
UWAGA BENEFICJENCI PODDZIAŁANIA 19.2!
20.03.2020.
Informujemy (za Dyrektorem Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW), iż w związku z ograniczeniami wprowadzonymi z wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, beneficjenci poddziałania 19.2 mają możliwość zastosować przepis § 25 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 oraz 2023), dalej rozporządzenie, mówiącego o przywróceniu terminu na wykonanie danej czynności, w przypadku wniesienia prośby w terminie 14 dni od dnia ustąpienia przyczyny uchybienia. Jednocześnie, zgodnie z § 32 ust. 2 ww. rozporządzenia do trybu rozpatrywania wniosków o płatność przepisy § 24 i § 25 stosuje się odpowiednio.

Ponadto należy pamiętać że: przepisy dotyczące poddziałania 19.2 nie przewidują możliwości zawieszenia działalności gospodarczej. Jednakże MRiRW zauważa, iż mając na uwadze obecnie panującą sytuację w kraju, Samorządy Województw powinny każdorazowo stosować indywidualne podejście do każdej sprawy, a jakiekolwiek braki w wypełnianiu zobowiązań umownych wymagają szczegółowych wyjaśnień ze strony beneficjenta (np. dotyczące ewentualnych przerw w opłacaniu składek czy zatrudnieniu pracowników – MRiRW prezentowało już w tym zakresie stanowisko wskazując iż uchybienia w tym zakresie nie zawsze i automatycznie powinny prowadzić do stosowania przez samorząd województwa sankcji). Należy podkreślić, że niewypełnienie któregoś z elementów zobowiązania beneficjenta w szczególnie uzasadnionych i niezależnych od beneficjenta przypadkach, nie powinno skutkować zawsze i automatycznie koniecznością zwrotu wypłaconej pomocy. Każdy taki przypadek wymaga odrębnej, indywidualnej analizy i wzięcia pod uwagę szeregu czynników mających wpływ na zaistniały stan rzeczy.
 
INFORMACJA DLA KLIENTÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA BIELSKA
12.03.2020.
W związku z zagrożeniem COVID-19 (koronawirusem) wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu Biura LGD. Przede wszystkim w pierwszej kolejności prosimy o kontaktowanie się z pracownikami Biura LGD telefonicznie lub mailowo:
Telefon stacjonarny: (33) 8 18 34 11,
Komórka: 607636691
Email: biuro@ziemiabielska.pl

Wejście do biura będzie możliwe tylko i wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i rozmowie z pracownikiem, który zweryfikuje czy spotkanie w biurze jest niezbędne.

Większość klientów w sprawach takich jak odbiór dokumentów czy potwierdzenie dokumentów za zgodność z oryginałem obsługiwana będzie w holu budynku Powiatowego Zarządu Dróg (gdzie mieści się biuro) po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu sprawy w biurze LGD.

Prosimy o wyrozumiałość i zastosowanie się do wprowadzonych zmian w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich.

Zmiany obowiązują od 12.03.2020 do odwołania.
 
Informacja dot. wyboru oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru
03.03.2020.

Podajemy wyniki postępowania na realizację zamówienia pn.: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa obiektów małej architektury na terenie gmin członkowskich LGD Żywiecki Raj, LGD Ziemia Pszczyńska i LGD Ziemia Bielska”.

 

Wyniki postępowania do pobrania

 
Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
02.03.2020.
Informujemy, że LXXIV Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, dotyczące weryfikacji wniosków złożonych w naborze 1/2020, odbędzie się w dniu 9 marca 2020 roku, o godzinie 9:00, w Sali Konferencyjnej przy ul. T. Regera 81. LXXV Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, dotyczące weryfikacji wniosków złożonych w naborach 2-5/2020, odbędzie się w dniu 12 marca 2020 roku, o godzinie 8:00, w Sali Konferencyjnej przy ul. T. Regera 81.
 
 
Ogłoszenie dot. składania ofert na wybór inspektora nadzoru
20.02.2020.

W związku z przygotowaniami do realizacji operacji  „Budowa obiektów małej architektury na terenie gmin członkowskich LGD Żywiecki Raj, LGD Ziemia Pszczyńska i LGD Ziemia Bielska” zapraszamy  do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem. 

 

Załącznik ze szczegółowymi informacjami do pobrania

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 31 - 35 z 260