"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Uwaga Wnioskodawcy!
05.04.2019.
Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków w ramach ogłoszonych naborów. Przypominamy, że termin ich składania mija w dniu 19.04.2019 r. o godz. 14:00. Zaznaczamy, że w celu przyjęcia wniosku konieczne jest zweryfikowanie ilości załączników oraz potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii dokumentów, co wydłuża czas rejestracji wniosku. Zalecamy więc, aby nie zwlekać ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia naboru. 
 
Aby usprawnić przyjmowanie wniosków przedstawiamy ważne informacje dotyczące składanej dokumentacji:
 
1. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu.

2. Wniosek wraz z załącznikami powinien być spięty np. w skoroszycie (w formie umożliwiającej w razie konieczności wyjęcie poszczególnych dokumentów).

3. Załączniki powinny być ułożone zgodnie z kolejnością wpisu w sekcji wniosku "Informacje o załącznikach".
 
4. Załączniki wielostronicowe powinny być spięte w jeden dokument.

5. Wszystkie dokumenty (oryginały i kopie) muszą być przedłożone w jakości wydruku/ kserokopii umożliwiającej ich odczytanie.

6. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem na ich kopii. Brak oryginałów w momencie składania wniosku nie pozwoli na ich potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD.

7. Wszystkie pola, które powinny pozostać puste we wniosku należy uzupełnić zgodnie z odpowiednią instrukcją do wniosku lub biznesplanu.

8. Z uwagi na zgłaszane trudności z wypełnieniem wniosku sugerujemy wypełnienie go przy użyciu programu MS Excel (w przypadku naboru Promowana Ziemia Bielska – MS Word).

9. Przypominamy o konieczności uzupełnienia wniosku o odpowiednie wskaźniki produktu i rezultatu. Znajdują się one np. w dołączonym do każdego ogłoszenia o naborze załączniku pt. "Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki" (w przypadku naboru Promowana Ziemia Bielska – w treści ogłoszenia o naborze).

 
Ogłaszamy nabory wniosków!
21.03.2019.

 
Z przyjemnością informujemy, że dzisiaj (21 marca 2019 r.) ogłosiliśmy nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego Promowana Ziemia Bielska a także nabory wniosków z zakresu podejmowania działalności gospodarczej (turystyka, ekologia), zachowania dziedzictwa lokalnego, wzmacniania kapitału społecznego, rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej) oraz wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych. 
 
Ogłoszenia o naborach wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się w Panelu Wnioskodawcy w zakładce Aktualne nabory .   
 
Wnioski będą przyjmowane w terminie 05-19 kwietnia 2019 r., wszelkich informacji udziela Biuro LGD Ziemia Bielska.
 
Zakończenie rejestracji na warsztaty
14.03.2019.
Uwaga! Zakończyliśmy rejestrację na warsztaty z przygotowania dokumentacji aplikacyjnej przed naborami wniosków w ramach projektów grantowych. Zapraszamy na bezpłatne doradztwo w biurze LGD Ziemia Bielska.
Przypominamy, że najbliższy nabór - Promowana Ziemia Bielska, planowany jest na kwiecień 2019 r. a kolejne: Budowanie potencjału NGO’s - na jesień 2019 r., Aktywni mieszkańcy Ziemi Bielskiej - na zimę 2019 r.
 
Ostatnie wolne miejsca na warsztaty
11.03.2019.
Uwaga! Mamy jeszcze ostatnie 10 wolnych miejsc na warsztaty z przygotowania dokumentacji aplikacyjnej przed naborami wniosków w ramach projektów grantowych! Najbliższy - Promowana Ziemia Bielska, planowany jest na kwiecień 2019 r. a kolejne: Budowanie potencjału NGO’s - na jesień 2019 r., Aktywni mieszkańcy Ziemi Bielskiej - na zimę 2019 r.
 
Warsztaty odbędą się 20 marca 2019 r. w godz. 08:30 – 15.00 w siedzibie LGD Ziemia Bielska, ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała. Uwaga! Uczestnictwo w szkoleniu uprawnia do dodatkowych punktów w ocenie kryterialnej wniosku.      FORMULARZ REJESTRACYJNY 
 

  • Nabór skierowany dla Wnioskodawców z obszaru Ziemi Bielskiej (którzy nie prowadzą działalności gospodarczej), głównie dla organizacji pozarządowych. 
  • W ramach najbliższego naboru można uzyskać dofinansowanie na wydarzenia związane z promocją Ziemi Bielskiej (happeningi, akcje informacyjne, konkursy wiedzy, spotkania, konferencje, koncerty, wystawy, wydanie publikacji + wieczór autorski, rajdy terenowe, itp. z wyłączeniem imprez cyklicznych).
  • Wartość projektu – od 5.000,00 do 20.000,00 zł
  • Wysokość dofinansowania – do 100%, w formie refundacji poniesionych kosztów
  • Termin realizacji – od podpisania umowy do grudnia 2020 r.
 
Szkolenie dla beneficjentów
07.03.2019.
LGD Ziemia Bielska zaprasza Beneficjentów na szkolenie z przygotowania i rozliczania wniosków o płatność. 
Szkolenie odbędzie się 19 marca 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w nowej siedzibie LGD, ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała.
 
Na zgłoszenia czekamy do 15.03.2019 r. - ilość miejsc jest ograniczona do 30 osób, decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 61 - 65 z 247