Technologia Tłumacz
PL GB DE IT Gmina Bestwina Gmina Czechowice-Dziedzice Gmina Jasienica Gmina Jaworze Gmina Kozy Gmina Por?bka Gmina Wilamowice Gmina Wilkowice Gmina Buczkowice
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Deklaracja członkowska
28.10.2008.
 
Pobierz plik:
 
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Ziemia Bielska
..................................................................................................
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Imię i nazwisko:                       ..........................
Data urodzenia i nr PESEL:  ..........................
Adres zamieszkania:             ..........................           
Telefony kontaktowe:            ..........................
Adres e-mail:                           .......................... 
Członek z sektora: społecznego / gospodarczego / publicznego*):

.......................................................................................................
(nazwa reprezentowanego Członka i adres)

 Po zapoznaniu ze statutem Stowarzyszenia, wyrażam chęć przystąpienia do w/w struktur i zobowiązuję się do przestrzegania statutu. Wyrażam ponadto chęć realizacji celów i zadań stowarzyszenia. Zobowiązuję się ponosić koszty związane z opłacaniem składek członkowskich. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji członkowskiej dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów statutowych stowarzyszenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). W załączeniu przedstawiam rekomendację swojej kandydatury wystawioną przez instytucję, którą reprezentuję*.
 
Data,  podpis: ....................................
.......................................................................................................
Adnotacje dodatkowe (wypełnia Zarząd stowarzyszenia):
Data przyjęcia do stowarzyszenia: ....................................
Uwagi: ........................................................................................
*) niepotrzebne skreślić

Deklarację członkowską wypełniają wszystkie osoby fizyczne i prawne (ich przedstawiciele), które są zainteresowane przystąpieniem do Stowarzyszenia.


 

 
PROJEKT WSPÓŁPRACY
PROJEKT WSPÓŁPRACY