"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Informacja o posiedzeniach Rady LGD Ziemia Bielska
21.04.2017.
 Informujemy, że ze względów organizacyjnych, decyzją Rady LGD Ziemia Bielska, XXVIII posiedzenie Rady, dotyczące podjęcia uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy dla wniosków złożonych w naborach 1-14/2017, zostało przeniesione na dzień 25.04.2017 r. (tj. wtorek), na godz. 9:00, w biurze 111 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40.
 
 
PORZĄDEK OBRAD XXVIII POSIEDZENIA CZŁONKÓW RADY DOTYCZĄCEGO
PODJĘCIA UCHWAŁ W SPRAWIE WYBORU OPERACJI ORAZ USTALENIA KWOTY POMOCY DLA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORACH 1-15/2017
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska w Bielsku- Białej
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Bielsku- Białej, ul. Piastowska 40 (biuro 111, I piętro)
Data: 25 kwietnia 2017 r., godzina: 09:00

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
4. Podjęcie uchwał w sprawie niewybrania operacji (dla każdego wniosku oddzielnie).
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji (dla każdego wniosku oddzielnie) zawierających informacje o ustalonej kwocie wsparcia.
6. Wolne wnioski, zamknięcie obrad.