"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016- 2023
20.06.2017.
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w naszej Strategii, poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsultacje społeczne. Aktualizacje te dotyczą:
- Tabeli nr 22 Układ celów ogólnych, szczegółowych i przedsięwzięć wraz z preferowanymi typami operacji (ss. 46 i 47)
- Tabeli nr 23 Cele LSR, wskaźniki, źródła danych , sposoby pomiaru (ss. 52-54)
- Tabeli nr 27 Wykaz operacji własnych LGD zaplanowanych do realizacji w latach 2016-2021 (ss. 62 i 63)
- Rozdziału V.6 Podstawowe zasady ustalania wysokości wsparcia na realizację operacji w ramach LSR (s. 63)
- Załącznika nr 3 Plan działania (s. 74)
- Tabeli nr 31 Plan komunikacji – wersja tabelaryczna (s. 79)
Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: biuro@ziemiabielska.pl do 27.06.2017r. do godz. 15.00