"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023
04.09.2017.
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w naszej Strategii, poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsultacje społeczne. Aktualizacje te dotyczą:
- Rozdziału III.10 Opis produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych podkreślających specyfikę danego obszaru, w tym promocji i sprzedaży takich produktów (s.34)
- Tabeli nr 25 Powiązania celów, przedsięwzięć i wskaźników, zidentyfikowanych problemów i czynników zewnętrznych mających wpływ na ich osiągnięcie (s.59)
- Rozdzialu VI.2 Sposób ustanawiania i zmiany kryteriów wyboru zgodnie z wymogami określonymi dla programów, w ramach których planowane jest finansowanie LSR z uwzględnieniem powiązania kryteriów wyboru z diagnozą obszaru, celami i wskaźnikami (s.60-61)
- Załączniku nr 1 - Procedura aktualizacji LSR (s. 70)
- Tabeli nr 31 Plan komunikacji – wersja tabelaryczna (s. 79)

Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: biuro@ziemiabielska.pl do 11.09.2017r. do godz. 10.00