"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Projekty grantowe
27.06.2016.

 

Projekty grantowe składają się z kilku małych projektów – grantów, realizowanych przez beneficjentów z obszaru objętego Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

W przypadku projektu grantowego to LGD udziela wsparcia grantobiorcom a cały proces naboru wniosków, ich oceny i wyboru, w tym również zawieranie umów z grantobiorcami oraz wypłata środków będzie realizowany na poziomie Stowarzyszenia.

Z pomocy mogą skorzystać następujący beneficjenci:

 

 1. Osoby fizyczne, które są pełnoletnimi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz posiadają miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR,
 2. Osoby prawne, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
 3. Jednostki organizacyjne nieposiadającą osobowości prawnej, których ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, z wykluczeniem spółek kapitałowych w organizacji w szczególności: kół gospodyń wiejskich będących wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi kółek rolniczych, przy czym JONOP może ubiegać się o pomoc pod warunkiem, że z wnioskiem o pomoc wystąpi osoba prawna, zwana dalej Wnioskodawcą, w strukturze której prowadzi działalność dana jednostka.
 4. Gmina, której siedziba nie znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować zadania,

O dofinansowanie nie mogą się ubiegać:

 1. Podmioty, które osiągnęły limit pomocy przyznanej przez LGD na realizację zadania w ramach Projektów Grantowych w okresie 2014-2020 tj. 100 000 zł, przy czym limit liczy się w odniesieniu do Grantobiorcy, a nie Wnioskodawcy,
 2. Posiadające siedzibę, lub zamieszkują - w przypadku osób fizycznych, poza obszarem wiejskim LGD,
 3. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub deklarujące jej podjęcie,
 4. JONOP nie może ubiegać się o grant z podmiotem nieposiadającym osobowości prawnej ani z nieposiadającym osobowości prawnej oddziałem terenowym podmiotu.

Poziom dofinansowania

Intensywność pomocy dla projektów  grantowych wynosi do 95% kosztów kwalifikowalnych, a dla jednostek sektora finansów publicznych, minimalny wkład własny wynosi 36,37% kosztów kwalifikowalnych.

Wymogi dla wnioskodawców

Pomoc jest przyznawana, gdy:

 

 1. Wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego, jakie ma być zrealizowane przez grantobiorcę, nie będzie wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych;
 2. W ramach grantu jest planowane wykonanie co najmniej dwóch zadań, które przyczynią się do realizacji celu projektu grantowego;
 3. Pomoc nie jest przyznawana na projekt grantowy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej);
 4. Wnioskodawca posiada numer identyfikacyjny;
 5. Składany projekt nie będzie współfinansowany z innych środków publicznych;
 6. Operacja będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego, poniesienie kosztów, oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 7. Składany projekt zawierający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR;
 8. Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

 

Zakres pomocy

 1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
 2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego;
 3. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
 4. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, pod warunkiem, że:
 • służy wspólnej promocji produktów lub usług lokalnych;
 • nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w&nbsp:LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce.

 

Wykaz projektów grantowych LGD zaplanowanych do realizacji w latach 2016-2021

 

Lp.

Tytuł i cel projektu grantowego

Szacunkowa wartość PG

Lata realizacji

Cel LSR

1.

Budowanie potencjału NGO’s. Celem projektu jest budowanie potencjału instytucjonalnego NGO, w tym również przez doposażenie w niezbędny sprzęt300 000 zł

2019-2021

3.1

2.

Aktywni mieszkańcy Ziemi Bielskiej. Celem projektu jest wsparcie inicjatyw sportowo-społeczno-kulturalnych typu biegi na orientację, marsze nordic walking, biegi; warsztaty - język regionalny, fotografia, przyroda, historia, sport, muzyka300 000 zł

2019-2021

3.2

3.

MAła TUrekreacja. Celem projektu jest poprawa stanu małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR300 000 zł

2019-2021

1.4

4.

Aktywni Międzypokoleniowi. Celem projektu jest wsparcie inicjatyw międzypokoleniowych100 000 zł

2016-2018

3.3

5.

Promowana Ziemia Bielska. Celem projektu jest wsparcie inicjatyw i przedsięwzięć dot. promocji obszaru200 000 zł

2019-2021

2.3

6.

EKO-ROZWÓJ Ziemi Bielskiej. Celem projektu jest wsparcie inicjatyw i przedsięwzięć z zakresu rozwoju zrównoważonego.100 000 zł

2016-2018

2.1

ŁĄCZNA SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTÓW GRANTOWYCH

1 300 000 zł