"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Kryteria oceny
27.06.2016.

 

Aktualne kryteria, według których oceniany będzie wniosek projektowy są do pobrania tutaj.

 

Karta oceny według kryteriów wyboru operacji - aktualna wersja - luty 2017.   

 

Kryteria dzielą się na podstawowe wspólne, które obowiązują wszystkich wnioskodawców oraz kryteria specyficzne, mające zastosowanie do poszczególnych obszarów wsparcia. 

 

Karta oceny według kryteriów wyboru operacji - wersja obowiązująca w naborach 13-26.10.2016 r.