"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Procedury
27.06.2016.

 

 

  • Aktualne procedury przeprowadzania naboru i wyboru wniosków (sierpień 2017 r.)

 

 

Procedura w zakresie przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD (.pdf)

Załącznik nr 1 do Procedury - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki, Załącznik nr 2 do Procedury – Karta weryfikacji wstępnej wniosku (.pdf) 

 

Załącznik nr 3 do Procedury – Karta Zgodności Operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich Na Lata 2014-2020 (.pdf)

 

Załącznik nr 4 do Procedury - Karta oceny zgodności operacji z LSR (.pdf)

 

Załącznik nr 5 do Procedury - Karta oceny operacji według kryteriów wyboru (.pdf)

 

Załącznik nr 6 do Procedury - Wykaz dokumentów przekazywanych do Zarządu Województwa (.pdf)
  

 

 

  • Procedury dotyczące operacji własnych - obowiązujące od 24.10.2017

 

 

Procedura w zakresie realizacji operacji własnych LGD (.pdf) 

 

Załącznik nr 1 do Procedury - karta weryfikacji beneficjenta (.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

  •  Aktualne procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych (sierpień 2017)

 

Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych (.pdf)

 

Załącznik nr 1 do Procedury – wzór wniosku o powierzenie grantu (.doc)

 

Załącznik nr 2 do Procedury – Karta weryfikacji wstępnej wniosku (.pdf)

 

Załącznik nr 3 do Procedury – Karta weryfikacji zgodności w PROW na lata 2014-2020 (.pdf)

 

Załącznik nr 4 do Procedury – Karta weryfikacji zgodności z LSR (.pdf)

 

Załącznik nr 5 do Procedury – Karta weryfikacji według kryteriów wyboru (.pdf)  

 

Załącznik nr 6 do Procedury – wzór umowy o powierzenie grantu (.pdf)

 

Załącznik nr 7 do Procedury – wzór wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji przez grantobiorcę zadania (.doc)

 

Załącznik nr 8 do Procedury – wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (.pdf)