Technologia Tłumacz
PL GB DE IT Gmina Bestwina Gmina Czechowice-Dziedzice Gmina Jasienica Gmina Jaworze Gmina Kozy Gmina Por?bka Gmina Wilamowice Gmina Wilkowice Gmina Buczkowice
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Nowa Strona LGD arrow Małe projekty
Pytania i odpowiedzi. Małe Projekty.
12.05.2010.
 1. Jaką cenę jednostkową należy wpisać w VI kolumnie wniosku na Małe Projekty?
  • Gdy VAT jest kosztem kwalifikowanym, cenny jednostkowe należy podawać w kwocie brutto
  • Gdy VAT nie jest kosztem kwalifikowanym ceny jednostkowe należy podawać w kwocie netto

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 2. Co należy wpisać w pola we wniosku , które nie dotyczą Wnioskodawcy?
 3. Wszystkie pola we wniosku muszą być wypełnione. W sytuacji, kiedy dane pole nie dotyczy Wnioskodawcy w pole tekstowe należy wstawić wartość zero (0,00) lub kreskę poziomą (-).

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 4. Co powinno zawierać oświadczenie w kolumnie VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH : B. ZAŁĄCZNIKI WSPÓLNE DLA WNIOSKODAWCÓW pkt 14 dotyczące potwierdzenia, że operacja podlegająca wsparciu nie odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3?
  1. W/w operacja realizowana w ramach małych projektów nie odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” ponieważ wnioskodawca nie jest osobą fizyczną.
  2. W/w operacja realizowana w ramach małych projektów nie odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, ponieważ nie przewiduje się utworzenia miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.
  3. Operacja realizowana w ramach małych projektów nie odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313 „Odnowa i rozwój wsi” ponieważ minimalna kwota pomocy w ramach działania 313 wynosi 25 tys. zł, i jest to jednocześnie maksymalna kwota pomocy dla operacji realizowanej w ramach małych projektów.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 5. Czy beneficjentem małych projektów może być gmina a także instytucja kultury, zakład budżetowy lub szkoła, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego?
 6. Tak gmina może być beneficjentem małych projektów. Beneficjentem małych projektów może być również instytucja kultury, zakład budżetowy lub szkoła, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego pod warunkiem, że jest podmiotem będącym osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawy nadają zdolność prawną, i posiada siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzi działalność na tym obszarze.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 7. Czy stowarzyszenia zwykłe mogą ubiegać się o dotacje w ramach małych projektów?
 8. Stowarzyszenia zwykłe, czyli nierejestrowe, choć nie są wykluczone z grona beneficjentów mogą mieć trudności w ubieganiu się o przyznanie pomocy ze względu na to, że:
  • nie mają osobowości prawnej , co uniemożliwia wystąpienie z wnioskiem o przyznanie pomocy (chyba, że ustawa nadaje im zdolność do czynności prawnych),
  • § 42 ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z 2003 r. Nr 96, poz. 874 z 2004r. Nr 102, poz.1055) stanowi , że takie stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność jedynie ze składek członkowskich i „nie może przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej”.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 9. W jaki sposób wyliczyć wartość pracy własnej?
 10. Wg znowelizowanego Rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2010 r., w przypadku wniosków na Małe projekty, wartość wkładu niepieniężnego obejmuje wartość:
  1. pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, stanowiącą iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, i liczby 168,
  2. udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców, o których mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia 1974/2006.
  - lecz nie więcej niż 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych Małych projektów pomniejszonych o wysokość kosztów ogólnych.

  Komunikat
  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
  z dnia 9 lutego 2010 r.
  w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2009 r.


  Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) ogłasza się, iż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2009 r. wyniosło 3102,96 zł, a więc aktualna równowartość pracy własnej wykonanej w trakcie 1 godziny wynosi 18,47 zł. (dla wniosków składanych w 2011 r.)


  Komunikat
  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
  z dnia 9 lutego 2011 r.
  w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2010 r.


  Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.1)) ogłasza się, iż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2010 r. wyniosło 3224,98 zł. a więc aktualna równowartość pracy własnej wykonanej w trakcie 1 godziny wynosi 19,20 zł (dla wniosków składanych w 2012 r.)


  Wg znowelizowanego Rozporządzenia z dnia 31 stycznia 2013 r., w przypadku wniosków na Małe projekty, wartość wkładu niepieniężnego obejmuje wartość:
  1. pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, stanowiącą iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, i liczby 168,
  2. udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców, o których mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia 1974/2006
  -na zasadach określonych w art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 1974/2006


  Komunikat
  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
  z dnia 9 lutego 2012 r.
  w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2011 r.


  Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.1)) ogłasza się, iż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2011 r. wyniosło 3399,52 zł.[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203 oraz z 2012 r. poz. 118.
  Wobec czego aktualna równowartość pracy własnej wykonanej w trakcie 1 godziny wynosi (3.399,52 : 168 = 20,2352) tj. 20,24 zł (dla wniosków składanych w 2013 r.)


  Komunikat

  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
  z dnia 11 lutego 2013 r.
  w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2012 r.

  Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.1)) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2012 r. wyniosło 33521,67 zł.
  Wobec czego aktualna równowartość pracy własnej wykonanej w trakcie 1 godziny wynosi (3.521,67 : 168 = 20,9623) tj. 20,96 zł (dla wniosków składanych w 2014 r.)

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 11. Czy osoba prawna posiadająca siedzibę w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców w przypadku gmin miejskich i 20tys. w przypadku gmin miejsko – wiejskich może być beneficjentem małych projektów?
 12. Do beneficjentów małych projektów, poza osobami fizycznymi zameldowanymi na pobyt stały na obszarze objętym LSR lub wykonującymi działalność na tym obszarze zaliczyć można osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze (parafie, fundacje albo stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego (za wyjątkiem województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych).
  Jeżeli podmiot nie posiada siedziby lub filii na obszarze wdrażania LSR dowodem prowadzenia działalności na tym obszarze jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej, że prowadzi działalność na terenie województwa, na obszarze którego realizowana jest LSR. Dodatkowo potwierdzeniem prowadzenia działalności na obszarze realizacji LSR mogą być np.: podpisane umowy z podmiotami lokalnymi lub wystawione przez nie faktury, faktury za wynajem pomieszczeń oraz mediów koniecznych do prowadzenia działalności znajdujące się na obszarze objętym LSR. Decydującą rolę w przypadku realizacji operacji przez wyżej wymienione podmioty odgrywa miejsce realizacji operacji – musi ono znajdować się na obszarze objętym LSR.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 13. Gdzie wnioskodawca podpisuje umowę o przyznaniu dotacji?
 14. Wnioskodawca podpisuje umowę o przyznaniu pomocy w zależności od rodzaju operacji:
  • w Urzędzie Marszałkowskim/samorządowej jednostce właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji przypadku operacji z zakresu małych projektów oraz z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi”,
  • w oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji w przypadku operacji z zakresu działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 15. Jak długo może być realizowany mały projekt i z ilu etapów może się składać?
 16. Mały projekty może być realizowany max.2 lata.(pod uwagę brany jest okres pomiędzy podpisaniem umowy, a złożeniem wniosku o płatność ostateczną.) Może być realizowany max. w 2 etapach 75%-25%, nie później jednak niż do 31grudnia 2014r.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 17. Jaki jest poziom dofinansowania małego projektu?
 18. Wysokość pomocy nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu nie może być mniejsza od 4500 PLN i nie większa niż 50 000 PLN na jeden mały projekt. Poziom dofinansowania dla danego wnioskodawcy nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 200 000 PLN.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 19. W jaki sposób organizacja nie mająca siedziby na terenie LGD, ale prowadząca na tym terenie swoją działalność powinna to udokumentować, aby móc starać się o dotacje w danej LGD?
 20. Dokumentami poświadczającymi prowadzenie działalności przez organizację na obszarze wdrażania danej LGD jest odpis z KRS (wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, w którym wskazane jest miejsce/obszar prowadzenia działalności).

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 21. Czy w ramach małych projektów można realizować działania poza obszarem LGD?
 22. Można, o ile nie są to działania inwestycyjne. Tak więc można zorganizować rajd rowerowy, spływ kajakowy, czy szkolenie dla mieszkańców obszaru objętego strategią, lecz nie można budować, remontować, czy wyposażać obiektów znajdujących się poza obszarem działania LGD.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 23. Od kiedy koszty uznaje się jako kwalifikowane?
 24. Koszty projektu są kwalifikowane nie wcześniej niż dzień po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD, a w przypadku kosztów ogólnych nie wcześniej niż w dniu 01 stycznia 2007r.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 25. Czy wnioskodawca przywozi ze sobą w dniu podpisania umowy weksel i deklarację wekslową?
 26. Nie. Wnioskodawca otrzymuje w/w dokumenty w miejscu podpisania umowy tzn. w Urzędzie Marszałkowskim i następnie podpisuje je w obecności pracownika tej instytucji.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 27. Czy Beneficjentem małych projektów może być Starostwo Powiatowe lub Powiat?
 28. Wnioskodawcą może być Powiat ale nie Starostwo Powiatowe.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 29. Czy koło gospodyń wiejskich (KGW) może być beneficjentem małych projektów?
 30. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 217, z późn. zm.), koło gospodyń wiejskich działa jako wyodrębniona jednostka organizacyjna kółka rolniczego i ma swoja reprezentację we wszystkich jego statutowych organach.
  Kółko rolnicze posiada osobowość prawną, zaś przepisy powyższej ustawy regulujące działalność kół gospodyń wiejskich, nie nadają im takiej osobowości ani zdolności prawnej. Istnieją jednakże koła gospodyń wiejskich funkcjonujące jako samodzielne stowarzyszenia zarejestrowane w KRS, posiadające osobowość prawną.
  Mając na uwadze powyższe, koła gospodyń wiejskich, nie mogą ubiegać się o pomoc w ramach przedmiotowego działania, jeśli nie działają w formie stowarzyszenia rejestrowego. Uprawnienia takie będą miały natomiast kółka rolnicze, w ramach których koła gospodyń wiejskich prowadzą swoją działalność. Beneficjentem "Małych projektów" mogą być poszczególni członkowie koła gospodyń wiejskich, występując jako osoby fizyczne.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 31. Czy w ramach „Małych projektów” można zrealizować organizację gminnych dożynek?
 32. Tak, organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych oraz promocyjnych jest zgodna z zakresem pomocy „Małych projektów”. W ramach MP można zorganizować również festyn, koncert folklorystyczny, zawody sportowe oraz spotkania integracyjne.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 33. Jakie dokumenty potwierdzają zamieszkanie na obszarze wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju?
 34. Dokumentem poświadczającym zamieszkanie na obszarze wdrażania LSR może być zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, natomiast w przypadku gdy adres zameldowania na pobyt stały Wnioskodawcy różni się od adresu zamieszkania to powinien dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy zaświadczenie o zameldowaniu czasowym.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 35. Czy istnieje możliwość organizacji międzynarodowego projektu sportowego polegającego na przeprowadzeniu rozgrywek piłki siatkowej z udziałem młodzieży z innych krajów Unii Europejskiej?
 36. Organizacja tego typu imprezy może być finansowana z małych projektów w ramach pkt 2 lit.b Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania” Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013( Dz. U. Nr 138, poz. 868, z 2009r. Nr.71, poz 613) zwanego dalej „rozporządzeniem”. Koszty kwalifikowane będą dotyczyły wszystkich uczestników nie tylko osób zamieszkujących obszar LGD.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 37. Czy beneficjentem małych projektów może być szkoła podstawowa lub gimnazjalna?
 38. Szkoła podstawowa bądź gimnazjalna może być beneficjentem małych projektów o ile każda z nich posiada osobowość bądź zdolność prawną. Szkoły publiczne zazwyczaj działają jako jednostki organizacyjne gminy a ustawy nie nadają im ani osobowości ani zdolności prawnej. W imieniu szkoły publicznej będącej jednostką organizacyjną gminy o pomoc może wystąpić Wójt.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 39. Czy zakup węża strażackiego jest kosztem kwalifikowanym?
 40. Zakup węża strażackiego może być kosztem kwalifikowanym jedynie w ramach organizacji zawodów strażackich i tylko w tym wypadku jeżeli będzie użytkowany wyłącznie podczas tych zawodów. Koszt zakupu węża nie może być kwalifikowany w innych przypadkach, ponieważ zakres realizacji małych projektów nie przewiduje wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt konieczny do wykonywania przez OSP zadań własnych.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 41. Co nie może stanowić celu operacji w ramach „Małych projektów”?
 42. Zakup materiałów, przedmiotów, maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia sprzętu czy oprogramowania nie może stanowić celu operacji.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 43. Czy w ramach „Małych projektów” można ubiegać się o zaliczkę?
 44. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o tzw. prefinansowanie (konieczność uzyskania gwarancji bankowej do 110% kwoty dofinansowania projektu, złożonej najpóźniej w dniu podpisania umowy przyznania pomocy).Jest to zaliczka na realizację projektu jednakże tylko w części dotyczącej inwestycji i wynosi do 20 % dofinansowania.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 45. Gdzie można złożyć wnioskek o nadanie numeru ARiMR ?
 46. Osoby i organizacje składające wniosek z „Małych projektów” powinny wystąpić do powiatowego biura ARMiR o nadanie numeru identyfikacyjnego. W przypadku wnioskodawców z LGD Ziemia Bielska wnioski takie można składać w Bielsku-Białej przy ul. Gen. M.Boruty Spiechowicza 24 , tel. 33 8164718, 8164293.
  Jednocześnie informujemy iż wnioskodawca, który w trakcie składania wniosku z działania „Małe projekty” nie posiada jeszcze takiego numeru przedstawia kopię wniosku o nadanie takiego numeru.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 47. Na czym polega ocena merytoryczna i formalna wniosku?
 48. Ocena merytoryczna to ocena zawartości merytorycznej wniosku. Rada LGD jako ciało decyzyjne LGD ma wyłączne uprawnienia do dokonywania wyboru i oceny operacji pod względem:
  • Zgodności operacji z celami LSR
  • Zgodności z przedsięwzięciami określonymi w LSR
  • Stopnia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji
  Ocena ta jest punktowa i po jej zakończeniu tworzona jest tzw. LISTA RANKINGOWA. Zakłada się, że do realizacji zostaną przyjęte operacje, które otrzymały co najmniej 50% punktów w ocenie.
  Ocena formalna wniosku to ocena kompletności wniosków, spełnienia kryteriów „wejścia” (tzn. czy wnioskujemy do odpowiedniego programu, czy jesteśmy właściwym beneficjentem itp.)
  Ocenę tą przeprowadza Urząd Marszałkowski w Katowicach bądź Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 49. Czy dostawca lub odbiorca może być partnerem w projekcie? (Pytania w lokalnych kryteriach wyboru dotyczące operacji realizowanej w partnerstwie).
 50. Czy prowadzenie kafejki internetowej jest zwolnione z podatku VAT?
 51. Nie ma jednoznacznych wytycznych. W tym celu należy wystąpić do Izby Skarbowej, Urzędu Skarbowego po indywidualną interpretację.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 52. Jaką kwotę kosztów kwalifikowanych mogą stanowić koszty zakupu nagród?
 53. Obecnie nie ma ograniczenia procentowego (wcześniej do 5 %). Zakup jednak musi być racjonalny, uzasadniony i przede wszystkim zgodny z celem projektu.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 54. Czy podatek od towarów i usług (VAT) może być kosztem kwalifikowalnym?
 55. Dla gmin, stowarzyszeń gmin oraz instytucji kultury podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym, nie podlega refundacji.

  Dla pozostałych wnioskodawców podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym. Beneficjent, który zamierza zaliczyć VAT do kosztów kwalifikowanych operacji powinien wystąpić o indywidualną interpretację w zakresie interpretacji prawa podatkowego do organu upoważnionego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) – w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT. Oczekiwanie na wydanie interpretacji trwa do 3 miesięcy.

  Dokument ten będzie obowiązkowy podczas ubiegania się o refundację:
  • W przypadku operacji realizowanej w jednym etapie – wraz z wnioskiem o płatność ostateczną.
  • W przypadku operacji wieloetapowych – wraz z pierwszym wnioskiem o płatność pośrednią.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 
PROJEKT WSPÓŁPRACY
PROJEKT WSPÓŁPRACY