Technologia Tłumacz
PL GB DE IT Gmina Bestwina Gmina Czechowice-Dziedzice Gmina Jasienica Gmina Jaworze Gmina Kozy Gmina Por?bka Gmina Wilamowice Gmina Wilkowice Gmina Buczkowice
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Nowa Strona LGD arrow Odnowa i rozwój
Pytania i odpowiedzi. Odnowa i rozwój wsi.
12.05.2010.
 1. Czy wniosek może zostać dofinansowany w przypadku, kiedy wnioskodawca w całości zrealizuje operację jeszcze przed podpisaniem umowy o przyznanie pomocy?
 2. Na podstawie przepisów rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013, wnioskodawca może rozpocząć realizację operacji po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Przepisy przedmiotowego rozporządzenia nie definiują natomiast przypadku zrealizowania operacji przed dniem zawarcia umowy. Biorąc pod uwagę fakt, że środki finansowe na realizację operacji stanowią refundację części kosztów kwalifikowalnych bądź w przypadku jednostek sektora finansów publicznych mogą być wypłacone dopiero po zawarciu umowy, nie istnieje zagrożenie, że zostaną przekazane podmiotowi, który nie podpisze umowy z samorządem województwa i nie zobowiąże się do realizacji celów określonych dla działania „Odnowa i rozwój wsi”. Ponadto niewłaściwe byłoby sztuczne wstrzymywanie ukończenia operacji przez wnioskodawców z obawy, że nie zostanie zawarta z nimi umowa i poniesione koszty kwalifikowalne nie będą refundowane. W związku z tym, operacja realizowana w ramach przedmiotowego działania może zostać dofinansowana w sytuacji, kiedy wnioskodawca zrealizuje ją w całości po złożeniu wniosku, nawet przed podpisaniem umowy o przyznanie pomocy z Urzędem Marszałkowskim, z tym że sama wypłata środków finansowych beneficjentowi nastąpi dopiero po podpisaniu umowy.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 3. Proszę o określenie czy załącznik „Zaświadczenie wystawione przez Wójta/Burmistrz, określające liczbę mieszkańców miejscowości, w której będzie realizowana operacja wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok składania wniosku”, dotyczy liczby mieszkańców zameldowanych czy rzeczywiście mieszkających w danej miejscowości?
 4. Liczbę mieszkańców należy podać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jako liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego lub obszarze kraju, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 5. Gdzie wnioskodawca podpisuje umowę o przyznaniu dotacji?
 6. Wnioskodawca podpisuje umowę o przyznaniu pomocy w zależności od rodzaju operacji:
  • w Urzędzie Marszałkowskim w przypadku operacji z zakresu „Małych projektów” oraz z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi”,
  • w oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w w przypadku operacji z zakresu działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 7. Czy kościół lub inny związek wyznaniowy może realizować operacje polegające na utworzeniu ośrodka edukacyjnego – kulturalnego?
 8. Kościół lub inny związek wyznaniowy nie może wystąpić z wnioskiem o przyznanie pomocy na operację polegającą na utworzeniu ośrodka edukacyjno-kulturalnego. Kościoły i inne związki wyznaniowe mogą realizować operacje związane z odnawianiem elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków. Mogą również realizować operacje związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno - przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 9. Czy gminy i instytucje kultury dla których założycielem są jednostki samorządu terytorialnego traktowane są jako jeden wnioskodawca (tj. złożenie wniosku przez gminę wyklucza złożenia wniosku przez instytucje kultury w tym samym naborze)?
 10. Zgodnie z PROW 2007-2013 o pomoc w ramach działania ,, Odnowa i rozwój wsi” mogą ubiegać się: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dn. 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, późn. zm), której cele statutowe są zbieżne z celami działania. Oznacza to, że każdy z wymienionych podmiotów może złożyć wniosek o przyznanie pomocy.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 11. Czy prace dotyczące odnawiania elewacji zewnętrznej obiektów sakralnych obejmują również zegary, drzwi, okna, a w przypadku dachów – opierzenie, orynnowanie, elementy kominowo – wentylacyjne, kopułę wieży ze zdobieniami? Czy kwalifikowane mogą być koszty remontu dzwonnic i plebani będących częścią kubatury kościoła?
 12. Operacja polegająca na odnawianiu elewacji zewnętrznej zabytkowych obiektów sakralnych obejmuje także znajdujące się na niej elementy, takie jak np. drzwi, zegary, okna. Analogiczna sytuacja dotyczy dachu. Zakres pomocy nie obejmuje natomiast wymiany pojedynczych elementów zdobniczych.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 13. Czy dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy operacja, może być wypis z rejestru gruntów?
 14. Wypis z rejestru gruntów zawiera miedzy innymi numer księgi wieczystej działki oraz określenie właściciela działki, w związku z tym, może potwierdzać tytuł prawny do nieruchomości.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 15. Czy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” koszty kwalifikowane obejmują koszty związane z zakupem maszyn i urządzeń służących utrzymaniu zrealizowanej inwestycji?
 16. Zakup maszyn i urządzeń służących utrzymaniu zrealizowanej inwestycji może zostać zaliczony do kosztów kwalifikowanych , jednak tylko wówczas, gdy są to przedmioty trwałe i bezpośrednio związane z funkcjonowaniem operacji.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 17. Jakie koszty remontu zabytkowego kościoła kwalifikują się do udzielenia pomocy w ramach PROW 2007-2013?
 18. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz.U. Nr 38, poz. 220 z późn. zm.): Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części, związanych z realizacją operacji, kosztów odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków. W związku z tym, spośród prac związanych z remontem budynku architektury sakralnej, do refundacji można zakwalifikować:
  • wymianę pokrycia dachowego,
  • konserwację pozostałej części dachu,
  • impregnację deskowania ścian kościoła,
  • wymianę drzwi do zakrystii, jeżeli są elementem elewacji budynku sakralnego,
  • renowację okien,
  • uzupełnienie deskowania kościoła,
  • wymianę orynnowania,
  • konserwację wieżyczki kościoła i zmianę pokrycia na miedziane.
  Oświetlenie może być uznane za koszt kwalifikowalny, jeżeli stanowi element zewnętrznej elewacji - jest na niej zamontowane. Koszty związane z zakupem i montażem urządzeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych nie podlegają refundacji na podstawie przepisu § 4 ust. l pkt 12 przywołanego rozporządzenia.54.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 19. Czy za koszty kwalifikowalne można uznać zakup znaków drogowych?
 20. Infrastruktura drogowa nie jest objęta wsparciem w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" PROW na lata 2007-2013. Dlatego też, zakup znaków drogowych nie stanowi kosztów kwalifikowalnych.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 21. Jaka jest minimalna wartość pomocy w działaniu „Odnowa i rozwój wsi”?
 22. Wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji nie może być równa bądź niższa 25.000 PLN wg. kalkulacji kosztów określonych we wniosku o przyznanie pomocy. Wysokość pomocy max. 500.000PLN dla jednej miejscowości w latach 2007-2013.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 23. Kwalifikowalność kosztów
 24. Poziom pomocy wynosi max.80% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Kwalifikowalność następuje po podpisaniu umowy o dofinansowanie lub przy ryzyku beneficjenta dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie w LGD. Kwalifikowalne są koszty ogólne do wysokości 10% wartości operacji poniesione po 1 stycznia 2007r.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 25. Czego dotyczą zmiany w rozporządzeniu „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla działania „Odnowa i rozwój wsi”?/ załączniki
  • rezygnacja z konieczności dostarczenia planu odnowy miejscowości oraz uchwał zebrania wiejskiego i rady gminy.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 26. W ilu etapach można realizować projekt?
 27. Projekty jest możliwy do realizacji w jednym (do 24 miesięcy) lub dwóch etapach( do 36 miesięcy).Ostateczny termin realizacji operacji to 30 czerwiec 2015r.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 28. Jaka powinna być trwałość projektu?
 29. Cel który realizuje operacja powinien być osiągnięty i zachowany przez 7 lat pod dnia dokonania przez agencję płatniczą płatności ostatecznej.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 30. Na czym polega ocena merytoryczna i formalna wniosku?
 31. Ocena merytoryczna to ocena zawartości merytorycznej wniosku. Rada LGD jako ciało decyzyjne LGD ma wyłączne uprawnienia do dokonywania wyboru i oceny operacji pod względem:
  • Zgodności operacji z celami LSR
  • Zgodności z przedsięwzięciami określonymi w LSR
  • Stopnia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji
  Ocena ta jest punktowa i po jej zakończeniu tworzona jest tzw. LISTA RANKINGOWA. Zakłada się, że do realizacji zostaną przyjęte operacje, które otrzymały co najmniej 50% punktów w ocenie.
  Ocena formalna wniosku to ocena kompletności wniosków, spełnienia kryteriów „wejścia” (tzn. czy wnioskujemy do odpowiedniego programu, czy jesteśmy właściwym beneficjentem itp.)
  Ocenę tą przeprowadza Urząd Marszałkowski w Katowicach bądź Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 32. Czy dostawca lub odbiorca może być partnerem w projekcie? (Pytania w lokalnych kryteriach wyboru dotyczące operacji realizowanej w partnerstwie).
 
PROJEKT WSPÓŁPRACY
PROJEKT WSPÓŁPRACY