Technologia Tłumacz
PL GB DE IT Gmina Bestwina Gmina Czechowice-Dziedzice Gmina Jasienica Gmina Jaworze Gmina Kozy Gmina Por?bka Gmina Wilamowice Gmina Wilkowice Gmina Buczkowice
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytania i odpowiedzi. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
12.05.2010.
 1. Czy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" z dotacji mogą skorzytać mikroprzedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalność gospodarczą?
 2. Jak najbardziej. Działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" przewiduje udzielenie pomocy zarówno tworzącym się mikroprzedsiębiorstwom jak i tym, które już istnieją.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 3. Jak ustalić, czy przedsiębiorstwo jest mikroprzedsiębiorstwem?
 4. Mikroprzesiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które średniorocznie zatrudnia poniżej 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 5. Czy wnioskodawca w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” powinien złożyć tylko jeden dokument z poniżej wymienionych czy wszystkie trzy?
 6. Zaświadczenie wydane przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy przez:
  • Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych oryginał; albo
  • Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) wskazujące zakres i okres podlegania ubezpieczeniu – w przypadku, gdy Wnioskodawca figuruje w ewidencji osób ubezpieczonych – oryginał; albo
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu – oryginał;
  Wymagane jest tylko jedno zaświadczenie, które jest ważne miesiąc.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 7. Czy jeżeli działka na której realizowana jest inwestycja nie jest dokładnie podzielona w KW, tzn. jest współwłasnością 2 osób, współwłaściciel musi wyrazić zgodę na realizację inwestycji przez projektodawcę? Jak powinna wyglądać taka zgoda?
 8. Tak, zgoda współwłaściciela jest załącznikiem do wniosku.(Gotowy formularz do wypełnienia)

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 9. Jakich podmiotów dotyczy złożenie umowy partnerskiej lub listu intencyjnego?
 10. Wszystkich wnioskodawców, którzy zamierzają realizować projekt zgodnie z lokalnym kryterium wyboru jakim jest operacja realizowana w partnerstwie (bez przepływów finansowych)
  – nie 0 pkt
  – tak 5 pkt

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 11. Czy w przypadku budowy parkingu oraz adaptacji pomieszczenia na biuro w budynku mieszkalnym wymagane jest zgłoszenie robót budowlanych?
 12. Tak, szczegółowe informacje można otrzymać w Powiatowym Nadzorze Budowlanym.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 13. Jaką jednostkę dla świadczenia usług transportowych należy zastosować w Ekonomicznym Planie Operacji w punkcie B-3 : kilometry czy może ilość wykonanych zleceń czy może jeszcze coś innego?
 14. Powinna się tam znaleźć nazwa (kategoria) i jednostka adekwatna do tej, która znajduje się na wystawianych przez firmę fakturach(usługa, produkt itp.).

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 15. O jaką wysokość dofinansowania może ubiegać się mikroprzedsiębiorca?
 16. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 300 tys. zł na jednego beneficjenta, z tym, że:
  • 100 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji (biznesplan) przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy,
  • 200 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy,
  • 300 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.
  Liczbę przewidzianych do utworzenia miejsc pracy podaje się w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, przy czym ich utworzenie musi być uzasadnione zakresem rzeczowym operacji.
  Dopuszczalne jest zatrudnianie pracowników na etaty cząstkowe np. na 1/2 etatu. W takim przypadku zakres rzeczowy operacji będzie musiał być jednak adekwatny do ilości tworzonych etatów (pełnych), a nie do ilości zatrudnianych osób, co oznacza, iż np. przy 6 osobach zatrudnionych na 1/2 etatu można będzie uzyskać wsparcie na stworzenie 3 stanowisk pracy, gdyż faktycznie zostaną utworzone 3 pełne etaty.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 17. Czy istnieje możliwość zaliczkowania operacji realizowanych w ramach osi LEADER?
 18. Istnieje taka możliwość. Projekty realizowane w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” zakładają możliwość zaliczkowania do 50 % wartości wsparcia przyznanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w latach 2009-2010, w następnych latach max. 20%.

  Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji, odpowiadającej 110% kwoty zaliczki.

  Z dniem 18.07.2011 r. zmieniły się przepisy w sprawie wysokości zaliczek na realizację inwestycji w ramach działań PROW 2007-2013 ( Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 679/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW, Dz. Urz UE L 185/60 z dnia 15 lipca 2011 r.).

  Kwota zaliczki została zwiększona z 20% do 50% kwoty przyznanej pomocy.

  Wnioskodawcy występujący o wypłatę zaliczki, których postępowania o przyznanie pomocy nie zostały zakończone w ramach wyżej wymienionych działań, w przypadku chęci podwyższenia wnioskowanej kwoty zaliczki powinni złożyć we właściwych instytucjach wdrażających zaktualizowane strony wniosku o przyznanie pomocy uwzględniając nową zadeklarowaną kwotę zaliczki.

  Natomiast Beneficjenci, z którymi zawarto po dniu 01.01.2011 r. umowy przyznania pomocy przyznające zaliczkę, mają możliwość podwyższenia kwoty zaliczki do wysokości nie przekraczającej 50% kwoty pomocy, pod warunkiem, że nie wystąpili z wnioskiem o płatność.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 19. Czy do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć koszty związane z zakupem środków transportu?
 20. Zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą), z tym, że w przypadku pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep – będą to koszty w wysokości nieprzekraczającej:
  1. trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych,
  2. równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż usługi transportowe;
  Uwaga:
  Zakres wsparcia nie obejmuje zakupu pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność zarobkową w tym zakresie. W związku z tym z możliwości wsparcia wykluczony jest zakup pojazdów przeznaczonych do drogowego transportu towarowego, na działalność sklasyfikowaną w ramach kodu PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów (wg Załącznika Nr 1).

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 21. Co stanowi koszt niekwalifikowany w działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”?
 22. Zakres kosztów kwalifikowalnych nie obejmuje m.in.:
  • podatku od towarów i usług (VAT),
  • nabycia nieruchomości,
  • nabycia rzeczy używanych,
  • budowy budynków mieszkalnych,
  • zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą),
  • części raty leasingowej obejmującej marżę (zysk) finansującego, koszty refinansowania odsetek, koszty bieżące oraz opłaty ubezpieczeniowe.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 23. Co oznacza w karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów stopień innowacyjności operacji?
 24. Innowacyjny projekt to ten, który stosuje nowatorskie rozwiązania i pomysły do tej pory nie wykorzystywane na danym terenie (obszar LGD, gmina, miejscowość). Dotyczy to usług, produktów, technologii, technik itp., które z założenia poprzez projekt mają powstać i oddziaływać na ludzi i otoczenie.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 25. Jaki jest poziom refundacji kosztów?
 26. Refundacji podlega nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych, zaś poziom pomocy na jednego beneficjenta nie może przekroczyć 300.000zł w okresie trwania Programu.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 27. Czy w ramach umowy o pracę przy tworzeniu miejsca pracy można zatrudnić osobę z rodziny?
 28. Zatrudnienie osób będących najbliższym członkiem rodziny prowadzącego działalność gospodarczą traktuje się jako osoby współpracujące( zalicza się do tego grona małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające JEŻELI POZOSTAJĄ Z NIMI WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM I WSPÓŁPRACUJĄ PRZY PROWADZENIU TEJ DZIAŁALNOŚCI) nie będą miały statusu pracownika do celów ubezpieczeń społecznych, nawet jeśli między tymi osobami dojdzie do podpisania umowy o pracę.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 29. Czy zameldowanie na pobyt czasowy określa miejsce zamieszkania?
 30. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu, w rozumieniu tego pojęcia na gruncie prawa cywilnego. Zamieszkanie to przebywanie w sensie fizycznym w określonej miejscowości oraz wola, zamiar stałego pobytu. Oba te elementy muszą występować łącznie. Wnioskodawca we wniosku o przyznanie pomocy podaje adres zamieszkania tj. adres, którym przebywa z zamiarem stałego pobytu. Adres ten powinien być zgodny z adresem zameldowania na pobyt stały, wskazanym w dowodzie osobistym lub adresem zameldowania na pobyt czasowy, wskazanym w zaświadczeniu z ewidencji ludności. Kopia dowodu osobistego albo zaświadczenie z ewidencji ludności są niezbędnymi załącznikami do wniosku o przyznanie pomocy.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 31. Na czym polega ocena merytoryczna i formalna wniosku?
 32. Ocena merytoryczna to ocena zawartości merytorycznej wniosku. Rada LGD jako ciało decyzyjne LGD ma wyłączne uprawnienia do dokonywania wyboru i oceny operacji pod względem:
  • Zgodności operacji z celami LSR
  • Zgodności z przedsięwzięciami określonymi w LSR
  • Stopnia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji
  Ocena ta jest punktowa i po jej zakończeniu tworzona jest tzw. LISTA RANKINGOWA. Zakłada się, że do realizacji zostaną przyjęte operacje, które otrzymały co najmniej 50% punktów w ocenie.
  Ocena formalna wniosku to ocena kompletności wniosków, spełnienia kryteriów „wejścia” (tzn. czy wnioskujemy do odpowiedniego programu, czy jesteśmy właściwym beneficjentem itp.)
  Ocenę tą przeprowadza Urząd Marszałkowski w Katowicach bądź Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 33. Czy możliwym jest uzyskanie dofinansowania w ramach PROW 2007-2013 w przypadku pozyskania w ostatnim czasie środków z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO?
 34. Tak, jeżeli w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania Wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie, objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007-2013”,

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 35. Czy koniecznie jest wysłanie zaproszeń do składania ofert, jeżeli zakup środków trwałych , nie przekracza 50.000 zł netto?
 36. Nie ma takiej potrzeby, ale należy dokonać zakupów na podstawie rozeznania rynkowego jakim jest np. wydruk oferty danego producenta lub pośrednika z internetu. Informacje o tym będą potrzebne w celu uzupełnienia Ekonomicznego Planu Operacji (uzasadnienie zakupu/ wydatków)

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 37. Czy możliwym jest stworzenie miejsca pracy dla siebie w projekcie (samozatrudnienie), w sytuacji, kiedy Wnioskodawca jest już zatrudniony?
 38. Jak najbardziej. Nie ma jednocześnie obowiązku rezygnacji z dotychczasowego zatrudnienia. Przy wniosku o płatność Wnioskodawca ma się wykazać Wpisem do ewidencji działalności gospodarczej oraz potwierdzeniem opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za ostatni miesiąc.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 39. Czy dostawca lub odbiorca może być partnerem w projekcie? (Pytania w lokalnych kryteriach wyboru dotyczące operacji realizowanej w partnerstwie).
 
PROJEKT WSPÓŁPRACY
PROJEKT WSPÓŁPRACY