Technologia Tłumacz
PL GB DE IT Gmina Bestwina Gmina Czechowice-Dziedzice Gmina Jasienica Gmina Jaworze Gmina Kozy Gmina Por?bka Gmina Wilamowice Gmina Wilkowice Gmina Buczkowice
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Nowa Strona LGD arrow Nierolnicza
Pytania i odpowiedzi. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
24.05.2011.
 1. Jaka jest średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wraz z lasem w województwie śląskim w 2012r.?
 2. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w 2012r. w województwie śląskim liczona wraz z lasem to 7,14 ha.
  Żródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 3. Co oznacza w lokalnych kryteriach oceny operacji , że wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych?
 4. Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych wtedy, kiedy przed aplikowaniem o środki z działania „ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” ubiegał się i otrzymał dofinansowanie z jakichkolwiek środków zewnętrznych np. Funduszy Unijnych.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 5. Co oznacza innowacyjny charakter projektu?
 6. Nowy niekoniecznie znaczy "innowacyjny": nowa maszyna może pracować w oparciu o przestarzałą technologię, więc nie będzie innowacyjna. W przypadku planowania realizacji inwestycji w oparciu o dotację dobrze jest wykazać, że projekt lub jego elementy mają właśnie charakter innowacyjny. Projekt jest innowacyjny na terenie danej gminy, sołectwa lub powiatu tzn. nikt wcześniej nie realizował podobnej inwestycji. Podniesie to punktację wniosku na etapie oceny merytorycznej. Może to być innowacyjność produktu lub usługi, które powstaną w wyniku realizacji inwestycji. Niektóre działania wręcz wprost określają, że w ich ramach można wspierać „inwestycje innowacyjne”.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 7. Co oznacza, że operacja jest komplementarna w stosunku do innych operacji/projektów zrealizowanych na obszarze wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju?
 8. Komplementarność oznacza wzajemne uzupełnianie się. W stosunku do operacji zrealizowanych na obszarze wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju chodzi o projekty, które będą spójne z projektami, które już były zrealizowane na obszarze wdrażania LSR czyli na obszarze 8 gmin, należących do Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska.
  Komplementarność (spójność) w stosunku do projektów już wybranych za pośrednictwem LGD. Baza dobrych praktyk dostępna po kliknięciu na baner u góry strony.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 9. Co oznacza operacja realizowana w partnerstwie?
 10. Operacja realizowana w partnerstwie oznacza, że beneficjent, który planuje pozyskać dotację z Unii Europejskiej żeby otrzymać dodatkowe punkty przyznawane na podstawie lokalnych kryteriów wyboru nawiązuje współpracę z innym podmiotem gospodarczym ,gminą lub osobą fizyczną itp. W liście intencyjnym, który zawierają strony umieszcza się informację na temat tego na czym ma polegać ta współpraca np. wzajemna promocja prowadzonej przez partnerów działalności gospodarczej, pomocy technicznej, logistycznej itp. Świadczona wzajemnie pomoc musi mieć charakter bezpłatny. Jest to umowa beż przepływów finansowych co oznacza, że żadna ze stron umowy nie będzie czerpała korzyści finansowych z tej współpracy.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 11. Kogo można uważać za współpracującego przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej?
 12. Za współpracującego przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się rolnika lub domownika, który w stosunku do prowadzącego tę działalność spełnia kryteria osoby współpracującej, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

  ROLNIK:

  1. Prowadzi gospodarstwo o pow. minimum 1 ha

  2.Opłaca podatek rolny

  3. Nie pobiera renty ani emerytury

  DOMOWNIK:
  4. Ukończył 18 lat

  5. Pozostaje we wspólnym gospodarstwie lub na terenie jego gospodarstwa.

  6. Stale pracuje w tym gospodarstwie i nie jest związany umową o pracę.

  7. Jest objęty w pełnym zakresie ubezpieczeniem (wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie, emerytalno-rentowe)

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 13. Ile wniosków o przyznanie pomocy można złożyć w ciągu roku?
 14. Jeden beneficjent (rolnik, małżonek rolnika, domownik) może złożyć w ciągu roku 1 wniosek o przyznanie pomocy na każde przedsiębiorstwo albo jego wyodrębnioną organizacyjną część, w których jest prowadzona działalność objęta pomocą.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 15. Jakie koszty nie mogą być uznane za kwalifikowalne?
 16. Zakres kosztów kwalifikowalnych nie obejmuje m.in.:
  • budowy budynków mieszkalnych,
  • zakupu rzeczy używanych,
  • zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą),
  • podatku od towarów i usług (VAT),
  • finansowania poprzez leasing zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 17. Co zaliczamy do kosztów kwalifikowanych ?
 18. Do kosztów kwalifikowanych zaliczamy koszty:
  1. budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
  2. nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
  3. zagospodarowania terenu;
  4. zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
  5. zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej;
  6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą), z tym, że w przypadku pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep:
   a) w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych,
   b) w wysokości nieprzekraczającej równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia innych usług niż usługi transportowe;
   Uwaga:
   Zakres wsparcia nie obejmuje zakupu pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność zarobkową w tym zakresie. W związku z tym z możliwości wsparcia wykluczony jest zakup pojazdów przeznaczonych do drogowego transportu towarowego, na działalność sklasyfikowaną w ramach kodu PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów. Ograniczenie to nie obejmuje innych elementów kosztów kwalifikowalnych w operacjach realizowanych przez Wnioskodawców prowadzących działalność w ramach ww. kodu PKD.
  7. rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt 4 i 6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na Beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.
   Uwaga:
   Do kosztów, o których mowa w pkt 1-5, zalicza się także koszty transportu do miejsca realizacji operacji materiałów służących realizacji operacji oraz maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją oraz koszty ich montażu
   Do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć można koszty ogólne związane z przygotowaniem i realizacją operacji, tj.:
   • przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
    - kosztorysów,
    - projektów architektonicznych lub budowlanych,
    - ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
    - dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
    - wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
    - projektów technologicznych;
   • opłat za patenty lub licencje,
   • sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi.
   w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
   Powyższe koszty mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione od dnia zawarcia umowy - jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne – poniesionych nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 roku.
   Uwaga:
   W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty poniesione przez Wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy. Przed dniem zawarcia umowy koszty ponoszone są na wyłączne ryzyko Wnioskodawcy. W przypadku odmowy przyznania pomocy, tj. niepodpisania umowy, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o ich zwrot.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 19. Od kiedy następuje kwalifikacja kosztów ogólnych?
 20. Kwalifikacja kosztów ogólnych poniesionych przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, następuje nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 roku. W przypadku nieprzyznania pomocy wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot tych kosztów.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 21. Gdzie będą składane wnioski o płatność i czy dopuszcza się ich przesyłanie pocztą?
 22. Wnioski o płatność będą składane w miejscu wskazanym w informacji na stronie internetowej odpowiedniej instytucji wdrażającej, czyli ARiMR. Nie przewiduje się składania wniosków za pośrednictwem poczty ze względu na konieczność ostemplowania załączonych do wniosku faktur.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 23. Ile wynosi wysokość pomocy w działaniu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"?
 24. Refundacji podlegają koszty kwalifikowane w wysokości poniesionej przez beneficjenta, nie więcej jednak niż 50 % kosztów kwalifikowalnych albo 80% kosztów kwalifikowanych w przypadku wystąpienia szkody w gospodarstwie rolnym rolnika, spowodowanej przez powódź lub obsunięcie się ziemi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 25. Na czym polega ocena merytoryczna i formalna wniosku?
 26. Ocena merytoryczna to ocena zawartości merytorycznej wniosku. Rada LGD jako ciało decyzyjne LGD ma wyłączne uprawnienia do dokonywania wyboru i oceny operacji pod względem:
  • Zgodności operacji z celami LSR
  • Zgodności z przedsięwzięciami określonymi w LSR
  • Stopnia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji
  Ocena ta jest punktowa i po jej zakończeniu tworzona jest tzw. LISTA RANKINGOWA. Zakłada się, że do realizacji zostaną przyjęte operacje, które otrzymały co najmniej 50% punktów w ocenie.
  Ocena formalna wniosku to ocena kompletności wniosków, spełnienia kryteriów „wejścia” (tzn. czy wnioskujemy do odpowiedniego programu, czy jesteśmy właściwym beneficjentem itp.)
  Ocenę tą przeprowadza Urząd Marszałkowski w Katowicach bądź Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 27. Czy możliwym jest uzyskanie dofinansowania w ramach PROW 2007-2013 w przypadku pozyskania w ostatnim czasie środków z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO?
 28. Tak, jeżeli w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania Wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie, objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007-2013”,

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 29. Czy dostawca lub odbiorca może być partnerem w projekcie? (Pytania w lokalnych kryteriach wyboru dotyczące operacji realizowanej w partnerstwie).
 30. Czy istnieje możliwość zaliczkowania operacji realizowanych w ramach osi LEADER?
 31. Istnieje taka możliwość. Projekty realizowane w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” zakładają możliwość zaliczkowania do 50 % wartości wsparcia przyznanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w latach 2009-2010, w następnych latach max. 20%.

  Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji, odpowiadającej 110% kwoty zaliczki.

  Z dniem 18.07.2011 r. zmieniły się przepisy w sprawie wysokości zaliczek na realizację inwestycji w ramach działań PROW 2007-2013 ( Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 679/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW, Dz. Urz UE L 185/60 z dnia 15 lipca 2011 r.).

  Kwota zaliczki została zwiększona z 20% do 50% kwoty przyznanej pomocy.

  Wnioskodawcy występujący o wypłatę zaliczki, których postępowania o przyznanie pomocy nie zostały zakończone w ramach wyżej wymienionych działań, w przypadku chęci podwyższenia wnioskowanej kwoty zaliczki powinni złożyć we właściwych instytucjach wdrażających zaktualizowane strony wniosku o przyznanie pomocy uwzględniając nową zadeklarowaną kwotę zaliczki.

  Natomiast Beneficjenci, z którymi zawarto po dniu 01.01.2011 r. umowy przyznania pomocy przyznające zaliczkę, mają możliwość podwyższenia kwoty zaliczki do wysokości nie przekraczającej 50% kwoty pomocy, pod warunkiem, że nie wystąpili z wnioskiem o płatność.

  ↑ zwiń odpowiedź ↑

 
PROJEKT WSPÓŁPRACY
PROJEKT WSPÓŁPRACY