"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Zaproszenie na webinarium
27.08.2020.
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza 08.09.2020 r. na Webinarium: „Fundusze europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej - przegląd dostępnych możliwości”
 
KONKURS FOTO STACJA REGENERACJA
06.08.2020.
Do wygrania w ramach konkursu kaski rowerowe  Kross BORAO!
Aby wziąć udział w konkursie należy:
 
1. Wykonać zdjęcie podczas wycieczki rowerowej na obszarze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska w dniach 07.08.2020 – 09.08.2020.
 
2. Na zdjęciu konkursowym mają być widoczne:
a) Uczestnik konkursu, sam lub z max. jedną pełnoletnią osobą towarzyszącą podczas wycieczki rowerowej.
b) Ciekawe miejsce, widok, atrakcja turystyczna, „Stacja Regeneracja” zrealizowana podczas projektu lub ciekawy moment, zjawisko atmosferyczne w artystycznym ujęciu.
 
3. Zamieścić zdjęcie konkursowe w komentarzu pod ogłoszeniem o konkursie na Fanpage-u  LGD Ziemia Bielska w czasie trwania edycji konkursu, wraz ze wskazaniem miejscowości jego wykonania i hasztagiem #konkursfotostacjaregeneracja.
 
4. Zamieścić zdjęcie konkursowe z ustawieniami „Publiczne” na własnym profilu w serwisie Facebook z hasztagiem #konkursfotostacjaregeneracja.

5. Przesłać na adres e-mail organizatora konkursu biuro@ziemiabielska.pl dane osobowe identyfikujące uczestnika konkursu imię, nazwisko, wiek oraz miejscowość zamieszkania wraz z linkiem do konkursowego zdjęcia.
 
6. Polubić profil Facebook Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska.

 
Nagrody otrzyma pierwsze 50 osób spełniających warunki konkursu.     
 
                REGULAMIN KONKURSU  
 
 
UWAGA :
1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
2. W konkursie można wziąć udział tylko raz.
3. Za udział w konkursie można otrzymać tylko dwa kaski.
 
 

 
Zaproszenie na XXXVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska
08.07.2020.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska zaprasza na XXXVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, które odbędzie się 16 lipca 2020 roku (czwartek) o godzinie 15:00, w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach, Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach, (dawny wiejski Dom Kultury w Pisarzowicach),  43-332 Pisarzowice, ul. Św. Floriana 26.
W przypadku, gdy w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu nie będzie uczestniczyć co najmniej połowa członków, drugi termin zostaje wyznaczony na godz. 15:15 w tym samym dniu oraz miejscu (zgodnie z § 18 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia).
Zapewniamy zachowanie zasad bezpieczeństwa związanych z reżimem epidemicznym. 
 
Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023
08.07.2020.
W związku z chęcią wprowadzenia zmian w naszej Strategii, poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsultacje społeczne. Aktualizacje te dotyczą:

Przeliczenia kwot w Strategii na walutę euro po kursie 4 zł, co umożliwi wykorzystanie nadwyżek wynikających z różnic kursowych w nadchodzących naborach wniosków.
Przeniesienia pozostałych środków i ww. nadwyżek z przedsięwzięć, które nie będą już realizowane, na te przeznaczone do realizacji. Związane to jest również odpowiednio z obniżeniem lub podwyższeniem liczby wskaźników w danym przedsięwzięciu. Uzasadnienie planowanych zmian wynika z bieżącej analizy potrzeb mieszkańców, a także z rekomendacji przygotowanej przez Fundację Socjometr.
Ponadto planujemy podnieść wartość wskaźnika WP11, dotyczącego nowego projektu współpracy, a także podnieść wartości niektórych wskaźników tak, aby dopasować je do faktycznie zrealizowanych już projektów.

Wykaz zmian wynikających z przesunięć kwot i wskaźników:
 
Do pobrania:

 
UWAGA BENEFICJENCI PODDZIAŁANIA 19.2!
10.04.2020.

Otrzymaliśmy częściową odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą możliwości skorzystania z ulatwień dla przedsiębiorców w związku z epidemią Covid-19. W skrócie:

 

 

1️⃣ JUŻ TERAZ MOŻECIE PAŃSTWO SKORZYSTAĆ Z TZW. WAKACJI SKŁADKOWYCH DO ZUS
2️⃣ PO WEJŚCIU W ŻYCIE "TARCZY 2.0" BĘDZIECIE PAŃSTWO MOGLI ZAWIESIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
3️⃣ TRAWAJĄ PRACE LEGISLACYJNE ZWIĄZANE Z UAKTUALNIENIEM USTAWY O WSPIERANIU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, ROZPORZĄDZENIA ORAZ WYTYCZNYCH DLA LGD W KWESTII ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW WYNIKAJĄCYCH Z TRUDNOŚCI W REALIZACJI CELÓW OPERACJI ORAZ SPEŁNIANIU ZAPISÓW W UMOWACH
4️⃣ WSZELKA DOKUMENTACJA, KTÓREJ WYMAGA BĄDŹ WYMAGAĆ BĘDZIE OD PAŃSTWA URZĄD MARSZAŁKOWSKI BĘDZIE MOGLA BYĆ MU PRZEKAZYWANA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (PODPIS KWALIFIKOWANY, PODPIS OSOBISTY I INNE FORMY ELEKTRONICZNEGO POTWIERDZENIA TOŻSAMOŚCI)
5️⃣ WYDŁUŻENIU ULEGAJĄ WSZELKIE WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWYCH PRZEPISÓW TERMINY NA WYKONANIE KONKRETNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WERYFIKACJĄ WNIOSKU ORAZ REALIZACJĄ OPERACJI

Poniżej pełna treść komunikatu Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW Joanny Gierulskiej z dn. 09.04.2020 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) uprzejmie informuje, że w celu umożliwienia sprawnej realizacji PROW 2014–2020 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w związku z trudnościami po stronie wnioskodawców i beneficjentów w spełnianiu warunków, wymogów i innych zobowiązań w ramach PROW 2014–2020 w tym okresie, przygotowana została zmiana do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) (ustawa o wspieraniu obszarów wiejskich), mająca również zastosowanie do beneficjentów poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Zmiana jest cześcią rozwiązań legislacyjnych w ramach tarczy antykryzysowej 2.0. Oficjalne pismo jest już w drodze do Państwa, komunikat jest tez już na stronie MRiRW. W mailu wstawiliśmy dodatkowe wyjaśnienia odnośnie LEADER które nie znajdują się w ogólnym komunikacie, są one podkreślone.

Projektowane zmiany zakładają:

1) zniesienie bezwzględnego zakazu zwiększenia kwoty przyznanej pomocy oraz zmiany celu operacji; zmiany te będą możliwe na warunkach określonych w umowie o przyznaniu pomocy;

2) zniesienie obowiązku składania weksla in blanco przez jednostki sektora finansów publicznych, a w przypadku pozostałych beneficjentów - przesunięcie w czasie obowiązku złożenia weksla in blanco na etap złożenia wniosku o płatność i uzależnienie wypłaty pomocy od złożenia tego zabezpieczenia;

3) umożliwienie zawarcia umowy o przyznaniu pomocy nie tylko w siedzibie podmiotu przyznającego pomoc, ale także w formie korespondencyjnej;

4) umożliwienie składania wniosków oraz innych dokumentów do podmiotów wdrażających w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą; taka możliwość dotyczyć będzie wszystkich działań nie objętych wspólnym wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych; w przypadku wniosków składanych do LGD będzie możliwe wykorzystanie skrzynki podawczej podmiotów wdrażających (składanie wniosków do LGD za pośrednictwem podmiotu wdrażającego – po uzgodnieniu takiej możliwości przez LGD z właściwym samorządem województwa);

5) zniesienie obowiązku zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców;

6) umożliwienie wydłużania terminów naborów w związku z COVID-19 mimo ograniczeń w rozporządzeniach „działaniowych”;

7) przywracanie terminów wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy przez wnioskodawców, gdy terminy przekroczone zostały z przyczyn związanych z COVID-19 (przy czym rozporządzenie dla działania 19.2 już obecnie przewiduje taką możliwość – niezależnie od COVID-19);

8) wzywanie do uzupełnień wnioskodawców, którzy nie spełnili warunków przyznania pomocy z przyczyn związanych z COVID-19, także tych, które zgodnie z przepisami rozporządzeń „działaniowych” są powodem pozostawienia wniosków bez rozpatrzenia;

9) możliwość uzgodnienia z podmiotem wdrażającym innego terminu wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu pomocy z przyczyn związanych z COVID-19.

Należy mieć również na uwadze, iż powyższe rozwiązania będą stosowane z zachowaniem warunków wynikających z przepisów UE.
W związku z proponowanymi wyżej rozwiązaniami (pkt 7–9), do terminów dokonania określonych czynności w ramach PROW 2014–2020, do których zastosowanie będą miały powyższe propozycje, nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 568) dotyczące nierozpoczynania i zawieszania biegu terminów. Rozwiązania przewidziane w ww. ustawie z 2 marca 2020 po zmianach wprowadzonych 31 marca 2020 r. nie rozwiązują wszystkich problemów wnioskodawców i beneficjentów PROW 2014-2020 w związku z COVID-19.

Wypracowane zmiany ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, wymienione powyżej w pkt 7 9, mają przede wszystkim na celu kompleksowe podejście do obecnych problemów, z którymi zmierzają się beneficjenci poszczególnych działań PROW 2014-2020, w tym poddziałania 19.2 i dopasowanie rozwiązań do specyfiki PROW 2014–2020, a jednocześnie umożliwienie dalszego wdrażania Programu w zakresie, w jakim to będzie możliwe w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Powyższe rozwiązania przedstawione w pkt 7–9 obejmą także te przypadki przekroczenia terminów, niespełnienia warunków, niewywiązywania się z realizacji zobowiązań, które wystąpiły przed wejściem w życie projektowanych rozwiązań - od początku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego.

Mając na uwadze powyższe, w odniesieniu do przedstawionych przez Państwa pytań dotyczących problemów z wypełnianiem zobowiązań umownych oraz możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z rozwiązań przewidzianych w tzw. „I Tarczy Antykryzysowej”, do momentu wejścia w życie przepisów zmieniających ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach tzw. „II Tarczy Antykryzysowej”, zastosowanie mają przepisy odnoszące się do siły wyższej. Ponadto, w odniesieniu do rozwiązań przewidzianych w "I Tarczy Antykryzysowej" beneficjenci poddziałania 19.2, po wejściu w życie "II Tarczy Antykryzysowej" będą mogli w pełni skorzystać m.in. z zawieszenia działalności na okres epidemii COVID-19. Jeśli chodzi o tzw. wakacje składkowe, które na okres epidemii COVID-19 uprawniają do nieopłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, to z uprawnienia tego przedsiębiorcy będący beneficjentami poddziałania 19.2 mogą korzystać już teraz, niezależnie od terminu wejścia w życie „II Tarczy Antykryzysowej”.

Ponadto, mając na uwadze specyfikę poddziałania 19.2 oraz dynamicznie zmieniającą się sytuację w kraju, MRiRW, w ślad za projektowanymi zmianami zaproponowanymi w ww. ustawie, pracuje równolegle nad wypracowaniem szczegółowych rozwiązań, które będą miały zastosowanie przede wszystkim w odniesieniu do dalszego wypełniania zobowiązań umownych, w tym w szczególności w okresie związania celem operacji, przez beneficjentów dotkniętych skutkami COVID-19 po ustąpieniu epidemii. Uprzejmie informujemy, iż przedmiotowe rozwiązania zostaną do Państwa przekazane w formie wytycznych niezwłocznie po ich opracowaniu.

Niezależnie od powyższego, w odniesieniu do zapytania dotyczącego ogłaszania naborów, decyzja w tej sprawie pozostawiona jest lokalnym grupom działania. Nie ma natomiast przesłanek prawnych, co do możliwości unieważnienia już ogłoszonych naborów, z kolei w przypadku małej ilości złożonych wniosków, istnieje możliwość ogłaszania kolejnych naborów, po uzgodnieniu terminu z właściwym samorządem województwa. Szczegółowe wyjaśnia w tym zakresie MRiRW przekazało do samorządów województw pismem znak WPR.wao.510.1.2020 r. z dnia 19 marca 2020 r. zawierającym prośbę o przekazanie stosownych informacji do wszystkich LGD
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 16 - 20 z 250