"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Nabór na stanowisko pracy
22.10.2019.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. animacji lokalnej, promocji i współpracy (umowa o pracę na zastępstwo)
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 31 października 2019 r. (do godz. 12:00)

1) w wersji  elektronicznej na adres dyrektor@ziemiabielska.pl podając w tytule maila: „Dotyczy  naboru na stanowisko Specjalista ds. animacji lokalnej, promocji i współpracy ” lub

2) w wersji papierowej osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała, pokój 4 (parter) w  zamkniętej  kopercie  z dopiskiem „Dotyczy  naboru na stanowisko Specjalista ds. animacji lokalnej, promocji i współpracy ”

Zgłoszenia,  które  wpłyną  do  Stowarzyszenia po  wyżej  wymienionym  terminie,  nie  będą rozpatrywane.

Po zakończeniu postępowania konkursowego informacja o wynikach podana będzie na stronie internetowej LGD.
 
Do pobrania:
 
Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej
21.10.2019.
LGD Ziemia Bielska informuje o możliwości zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej pn. Festiwal Kuchni Myśliwskiej.
Termin składania zgłoszeń: 22.10.2019 r. – 20.11.2019 r.  w biurze Stowarzyszenia.
 
Szczegóły dotyczące zgłoszeń znajdują się w zakładce Nabory/Projekty własne

 
Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023
21.10.2019.
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w naszej Strategii, poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsultacje społeczne. Aktualizacje te dotyczą:
- Układ celów LSR (ss. 43-44)
- Tabeli nr 22 (s. 46)
- Tabeli nr 23 (s. 51)
- Tabeli nr 25 (s. 57)
- Załącznika nr 2 - Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu  (s. 70)
- Załącznika nr 3 – Plan działania (ss. 72-74)
- Tabeli nr 31 - Plan komunikacji (ss. 78-79)

Proponowane zmiany podyktowane są chęcią pełniejszej realizacji kluczowych wskaźników produktu zapisanych w LSR. W ramach celu nr 1 chcemy zrezygnować z ogłaszania konkursu na wspieranie współpracy między przedsiębiorcami w branży turystycznej z powodu braku zainteresowania potencjalnych wnioskodawców. Nabór ten został ogłoszony czterokrotnie, ponadto w trakcie rozmów telefonicznych, konsultacji, szkoleń i spotkań informacyjnych – nie znalazł się nikt chętny do składania wniosku w tym zakresie. Środki przeznaczone na ten nabór – 200 000 zł – chcemy przesunąć do wskaźnika WP2 Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwinięciu istniejącego przedsiębiorstwa (związanych z turystyką lub ofertą czasu wolnego), jako że konkurs z nim związany cieszył się dużą popularnością. Ponadto, sygnały dochodzące do biura, pozwalają wyciągnąć wniosek iż zapotrzebowanie na środki w zakresie rozwijania działalności gospodarczych jest wciąż wysokie. W obrębie celu nr 3 mamy zamiar przesunąć wolne środki z już zrealizowanych w pełni wskaźników WP29 liczba operacji podnoszących kompetencje mieszkańców (50 008 zł) oraz WP32 liczba wydarzeń / imprez dot. aktywizacji młodzieży wspartych z LSR (104 530 zł) do wskaźnika WP27 liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa (w branżach usług społecznych).
Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: biuro@ziemiabielska.pl do 05.11.2019r. do godz. 15.30
 
 
Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
11.10.2019.
Stowarzyszenie LGD Ziemia Bielska informuje, że LXVIII posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska, dotyczące weryfikacji wniosków złożonych w naborze nr 3/2019/G, odbędzie się w dniu 18 października 2019 roku, o godz. 09:00, w sali konferencyjnej przy ul. T.Regera 81 w Bielsku-Białej.
LXIX posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska, dotyczące weryfikacji wniosków złożonych w naborze nr 2/2019/G, odbędzie się w dniu 22 października 2019 roku, o godz. 09:00, w sali konferencyjnej przy ul. T.Regera 81 w Bielsku-Białej.
 
Podpisanie umowy o przyznanie pomocy na operację własną
09.10.2019.
 
 
Z przyjemnością informujemy, że 09 października 2019 r. podpisaliśmy umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej pt. PROSpołeczna Ziemia Bielska – jako wydarzenia specyficzne dla LGD Ziemia Bielska. Celem projektu jaki sobie postawiliśmy będzie: Wzrost spójności społecznej obszaru poprzez organizację 3 spotkań dla grup społecznych z obszaru LGD Ziemia Bielska. 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja „PROSpołeczna Ziemia Bielska – jako wydarzenia specyficzne dla LGD Ziemia Bielska” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Cel zadania: Wzrost spójności społecznej obszaru poprzez organizację 3 spotkań dla grup społecznych z obszaru LGD Ziemia Bielska. Przewidywane wyniki operacji: organizacja 1 operacji własnej polegającej na organizacji spotkań dla grup społecznych obszaru LSR. 
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 46 - 50 z 258