Jak przystąpić?

Chcesz aktywnie włączyć się w rozwój obszaru LGD i zaangażować w życie naszego Stowarzyszenia?


Zgodnie ze Statutem, członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna (ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego), która:


• chce aktywnie działać na rzecz obszarów wiejskich;
• posiada miejsce zamieszkania lub adres siedziby na obszarze LGD lub jej działalność jest z tym obszarem związana;
• złoży deklarację członkowską.


Jak wygląda proces przyjęcia do Stowarzyszenia?
Po zapoznaniu się ze Statutem kandydat składa pisemną deklarację, która dostępna jest do pobrania tu. Następnie o przyjęciu do grona członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd i podejmuje tę decyzję w formie uchwały, o czym osoba zainteresowana zostaje powiadomiona pisemnie. Oprócz członków zwyczajnych Stowarzyszenie posiada również członków wspierającychhonorowych. Tym pierwszym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która oferuje pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia, bez względu na miejsce zamieszkania czy działalności. Z kolei członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, której taką godność nada Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.