Komisja rewizyjna

Do jej kompetencji należy przede wszystkim kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia; ocena prac i składanie wniosków dot. udzielenia Zarządowi absolutorium; wybór podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości; może też występować z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

Składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 pozostałych członków. Swoje zebrania odbywa co najmniej raz na pół roku. Jej kadencja trwa 4 lata.

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Pan Jarosław Niemczyk Przewodniczący
Pani Teresa Pryszcz Wiceprzewodnicząca
Pan Jan Haczek Członek Komisji