Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

RLKS JAKO NOWY LEADER

 

„Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” (RLKS) to narzędzie opracowane przez Komisję Europejską dla wsparcia rozwoju terytorialnego w perspektywie finansowej 2014-2020. Sercem jego założeń jest aktywny udział lokalnej społeczności w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru i realny wpływ na wdrażane zmiany.

RLKS kontynuuje główne założenia podejścia LEADER, czyli oddolność, terytorialność, zintegrowanie, partnerstwo, innowacyjność, decentralizację finansowania i zarządzania oraz sieciowanie (współpracę).

W praktyce, ramach funkcjonowania RLKS, działania zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju mogą być współfinansowane trzema drogami:

• poprzez projekty realizowane w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż LGD;

• poprzez projekty grantowe – LGD jako beneficjent organizuje konkursy na ich realizację;

• poprzez projekty „własne” LGD.