O Strategii

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 to nasz strategiczny dokument, opracowany wspólnie z lokalną społecznością, dobrze znającą potrzeby, wyzwania i potencjał obszaru.

 

UKIERUNKOWANI NA ROZWÓJ

 

Strategia wskazuje kierunek rozwoju regionu i efekt, jaki chcemy osiągnąć przy pomocy konkretnych środków finansowych pozyskanych z Unii Europejskiej.

 

W latach 2009-2015 Stowarzyszenie realizowało Lokalną Strategię Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, a obecnie wdrażamy na obszarze 9 gmin powiatu bielskiego nową Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023. W styczniu 2024 r. pozyskaliśmy środki na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2024-2029.

Opracowanie tego ważnego dokumentu poprzedzone było ścisłą współpracą przedstawicieli różnych sektorów. Połączenie różnorodnych kompetencji i tym samym szerokie spojrzenie na poszczególne dziedziny związane z naszym obszarem zaowocowały przygotowaniem takiego zakresu przedsięwzięć i takich preferowanych typów operacji, które rzeczywiście będą odpowiedzią na aktualne potrzeby, wyzwania i możliwości lokalnej społeczności. Na tym oparliśmy przygotowanie naborów wniosków o dofinansowanie.

 Poprzednie wersje dokumentu: