Rada Stowarzyszenia

Składa się z przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego w proporcjach określonych zapisami Statutu. Liczy od 8 do 10 osób – to Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz i pozostali członkowie.

Do kompetencji Rady należy: wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju; opiniowanie innych projektów podejmowanych przez Stowarzyszenie; zmiana lub aktualizacja LSR w zakresie określonym w Statucie. 

Kadencja obecnej Rady przewidziana jest do końca 2023 roku.

 

Członkowie Rady Stowarzyszenia


Pani Lubomira Zastawny Członek Rady
Pan Piotr Łyp Członek Rady
Pan Stefan Haczek Członek Rady
Pani Marzena Krupińska Członek Rady
Pani Justyna Majerska Członek Rady
Pani Danuta Mynarska Członek Rady
Pan Szymon Kieloch Członek Rady

Pani Mirosława Kraus Członek Rady

Pani Alicja Raszka-Micherdzińska Członek Rady

Pani Agnieszka Giżycka Członek Rady