Kto może pozyskać dotację?

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

Osoby fizyczne, które:

– są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

– są pełnoletnie;

– posiadają miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR (osoby fizyczne) lub

posiadają adres, pod którym wykonują działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (przedsiębiorcy);

Osoby prawne, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;

Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;

Gminy, których siedziba nie znajduje się na terenie objętym wsparciem, ale których obszar jest obszarem wiejskim objętym Strategią;

Powiat, którego siedziba nie znajduje się na terenie objętym wsparciem, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu znajduje się na terenie objętym wsparciem.

 

Jakie warunki należy spełnić, by móc zostać beneficjentem?

1.    Wnioskodawca musi posiadać numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

2.    Składany projekt nie będzie współfinansowany z innych środków publicznych.

3.    Operacja będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego, poniesienie kosztów oraz złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r.

4.    Składany projekt, zawierający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR.

5.    Inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Wnioskodawcy lub posiada on prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres trwałości projektu.

6.    Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. zł.

7.    Wnioskodawca (poza osobami podejmującymi działalność gospodarczą) wykaże, że: posiada doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub posiada odpowiednie kwalifikacje, jeżeli jest osoba fizyczną, lub prowadzi działalność odpowiednią do przedmiotu operacji.

8.     Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

9.    Została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi (poza osobami podejmującymi działalność gospodarczą).

 

Oprócz wymogów ogólnych, Wnioskodawca składający wniosek o wsparcie konkretnego typu operacji musi spełnić także określone dla niego warunki - o szczegóły zapytaj pracownika biura.