Zakres wsparcia

Projekty konkursowe

O jaką kwotę dofinansowania można się starać?

• W przypadku podejmowania działalności gospodarczej – premia 75tys. zł (dofinansowanie 100%); pomoc przyznawana jest w formie ryczałtu i wypłacana w dwóch transzach w wysokości 80% (I transza, po założeniu działalności) i 20% (II transza po zrealizowaniu projektu).

• W przypadku pozostałych działań – do 500 tys. zł (dofinansowanie 63,63%-95%); pomoc przyznawana jest w formie refundacji poniesionych kosztów.

• Minimalna wartość całkowita każdego projektu – 50 tys. zł.

 

Wysokość dofinansowania kosztów kwalifikowalnych:

a) do 63,63% – jednostki sektora finansów publicznych,

b) do 65% – przedsiębiorcy,

c) do 95% – organizacje pozarządowe, osoby fizyczne (inne niż zakładające działalność gospodarczą).

  

Co zalicza się do kosztów kwalifikowalnych?

 a) koszty ogólne,

b) koszty zakupu robót budowlanych lub usług,

c) koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

d) koszty najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

e) koszty zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w szczególnym przypadku również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,

f) koszty zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,

g) koszty zakupu nowych innych niż wymienione w pkt. e) i f), w tym materiałów,

h) koszty wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – wyłącznie w przypadku operacji w zakresie wspierania współpracy między przedsiębiorcami,

i) podatek od towarów i usług (VAT), w przypadku, gdy VAT nie może być odzyskany.

 

Projekty grantowe

• Składają się z kilku małych projektów – zadań, realizowanych przez beneficjentów z obszaru objętego Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

• W przypadku tych projektów to LGD udziela wsparcia grantobiorcom, a cały proces naboru wniosków, ich oceny, wyboru i zawieranie umów z grantobiorcami oraz wypłata środków (grantów) będą realizowane na poziomie Stowarzyszenia.

 

Podstawowe pojęcia i zasady:

 

Projekt grantowy – operacja, której beneficjent będący lokalną grupą działania udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym grantobiorcami, grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji.

 

Zadanie – wyodrębniony zakres działań w ramach projektu grantowego, realizowany przez grantobiorcę zgodnie z umową o powierzenie grantu.

1. Zadanie może się składać z jednego lub kilku działań, których wykonanie prowadzi do osiągania wskaźników i celu tego zadania, a przez to również wskaźników i celu całego projektu grantowego.

2. Wartość zadania nie może być wyższa niż 50 tys. zł oraz niższa niż 5 tys. zł.

3. Zadanie realizowane jest jednoetapowo.

 

Grant – kwota dofinansowania przyznana przez LGD grantobiorcy na realizację zadania. 

1. Kwota grantu nie może być wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych.

2. Suma grantów przyznanych na etapie wyboru grantobiorców jednostkom sektora finansów publicznych wynosi maksymalnie 20% wartości projektu grantowego.

3. Limit pomocy na jednego grantobiorcę wynosi 110 000,00 zł w ramach projektów grantowych realizowanych przez daną LGD. W przypadku, gdy zgodnie ze statutem danego podmiotu w ramach jego struktury organizacyjnej są powołane jednostki organizacyjne tj. sekcje lub koła, limit liczy się oddzielnie na ten podmiot i na jego jednostki organizacyjne, pod warunkiem, że realizacja zadania, na które jest udzielany grant, jest związana z przedmiotem działalności tej jednostki organizacyjnej.

 

Grantobiorca – podmiot, któremu został przyznany grant na podstawie umowy o powierzenie grantu.

 

Kto może być grantobiorcą:

1. Osoby fizyczne, które są pełnoletnimi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz posiadają miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR.

2. Osoby prawne, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

4. Gmina, która znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

5. Powiat, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

 

Każdy grantobiorca musi spełniać te warunki oraz nie wykonywać działalności gospodarczej, z tym, że w przypadku grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach własnej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, pomoc jest wypłacana nawet gdy:

– obszar jego działalności i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim objętym LSR, a realizacja zadania, na które udziela się grantu, jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej;

– grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy.

 

Jaki jest poziom dofinansowania?

Intensywność pomocy dla projektów grantowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.

 

Jakie wymogi musi spełnić wnioskodawca?

1. Wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego, jakie ma być zrealizowane przez grantobiorcę, nie może być wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych.

2. Pomoc nie jest przyznawana na projekt grantowy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej).

3. Składany projekt nie będzie współfinansowany z innych środków publicznych, wyjątkiem są zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych oraz organizacji pożytku publicznego będące organizacjami pozarządowymi.

4. Miejscem realizacji zadań jest z zasady obszar objęty LSR.

5.  Podmiot ubiegający się o grant wykaże, że spełnia jeden z poniższych warunków:

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do zadania, które zamierza realizować;

b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza realizować;

c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną;

d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu zadania, które zamierza realizować.

6. Inwestycje trwale związane z nieruchomością będą realizowane na nieruchomości będącej własnością grantobiorcy lub posiada on prawo do dysponowania nieruchomością na moment składania wniosku, przez okres realizacji zadania oraz przez okres trwałości.