Zarząd

Do kompetencji Zarządu należy m.in. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; kierowanie bieżącą pracą LGD; zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia; zwoływanie Walnego Zebrania Członków i realizacja podjętych przez nie uchwał; zatrudnianie pracowników Biura oraz podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia lub ustania członkostwa.

Składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i od 3 do 7 pozostałych członków. Jego kadencja trwa 4 lata.

 

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia

Pan Marian Trela Prezes
Pan Artur Beniowski Wiceprezes
Pan Janusz Pierzyna Wiceprezes
Pan Jacek Kaliński Skarbnik
Pan Janusz Zemanek Członek Zarządu
Pan Paweł Zemanek Członek Zarządu
Pan Marian Błachut Członek Zarządu
Pani Dorota Nikiel Członek Zarządu
Pani Zuzanna Czader Członek Zarządu
Pan Józef Caputa Członek Zarządu
Pani Anna Skotnicka-Nędzka Członek Zarządu